Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 100-324/2006-1 Ob-16201/06 , Stran 4583
Mestna občina Ljubljana, Mestni svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, razpisuje na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02) in 6. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovanska knjižnica Ljubljana (Ur. l. RS, št. 54/99) prosto delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda Slovanska knjižnica Ljubljana. Za direktorja/direktorico je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in: – ima visokošolsko izobrazbo družboslovne smeri, – ima opravljen strokovni izpit s področja bibliotekarstva, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih, – ima organizacijske in vodstvene sposobnosti, – aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik. Direktor/ica bo po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda imenovan/a za mandatno dobo pet let. Zaželeno je da kandidat/ka predloži program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje. Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat/ka predloži fotokopijo diplome. Kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih kandidat/ka predloži fotokopijo delovne knjižice in pisno potrdilo delodajalca oziroma dokazilo o petih letih delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih. Kot dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja bibliotekarstva kandidat/ka predloži fotokopijo potrdila. Kot dokazilo o aktivnem znanju svetovnega jezika se šteje potrdilo ene od institucij, ki izdajajo potrdila o aktivnem znanju jezika ali o opravljenem tečaju jezika na najmanj V. stopnji, potrdilo fakultete o opravljenem izpitu iz jezika I in II, potrdilo Državnega izpitnega centra o opravljenem izpitu iz jezika na višji ravni in/ali dokazilo o najmanj enoletnem šolanju oziroma izobraževanju v tujini. Kandidati/ke, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti: Mestna občina Ljubljana, Mestni svet – KMVVI, p.p. 25, 1001 Ljubljana, s pripisom »Razpis za direktorja/direktorico Slovanske knjižnice Ljubljana«. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu sklepa Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o imenovanju direktorja/direktorice javnega zavoda. Morebitne dodatne informacije dobite vsak dan od 10. do 11. ure na tel. 01/306-12-90.

AAA Zlata odličnost