Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 100-39/2006-1 Ob-16199/06 , Stran 4582
Na podlagi 56. člena ter prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2, v nadaljnjem besedilu: ZJU) župan Občine Logatec objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: svetovalca za družbene dejavnosti v občinskem uradu Občine Logatec. Naloge svetovalca se lahko opravljajo v nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Uradnik bo na svojem delovnem mestu opravljal predvsem sledeče naloge: – izvajanje, usklajevanje in nadzor dejavnosti na področju civilne zaščite, reševanja in gasilstva, – vodenje postopkov dodeljevanja sredstev za področje športa in mladinske dejavnosti, – vodenje in organiziranje dela v sprejemni pisarni, – pomoč pri pripravi in izvedbi javnih razpisov na področju kulture, kulturne dediščine in turizma, – pomoč pri izvedbi sej občinskega sveta. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave, v nasprotnem primeru ga mora kandidat opraviti najkasneje v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja, – državljanstvo Republike Slovenije, – znanje uradnega jezika, – osnovna raven znanja vsaj enega tujega jezika (angleščina ali nemščina), – znanje uporabe računalnika (urejevalnik besedil, delo s preglednicami in z bazami podatkov), – vozniški izpit B kategorije, – ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, priložiti sledeča dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali drugega osebnega dokumenta, – fotokopijo vozniškega dovoljenja, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če je kandidat ta izpit opravil, – pisna izjava kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – pisna izjava kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija (fotokopija indeksa). Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na podobnih delovnih mestih. Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave oziroma vlogi ne bodo predložili vseh zahtevanih dokazil, ki so navedena v objavi javnega natečaja, niti ne bodo navedli razlogov, zaradi katerih niso predložili dokazil, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in pet mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v prostorih občinskega urada Občine Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili, v roku osmih dni od objave javnega natečaja, na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec ali po elektronski pošti na naslov: obcina.logatec@logatec.si, z obvezno oznako: »Prijava na razpis – svetovalec za družbene dejavnosti«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva objave. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja sta odgovorni osebi Alenka Gorza Jereb (tel. 01/759-06-02) in mag. Maja Lukan Lapornik (01/759-06-31). V objavi o javnem natečaju se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

AAA Zlata odličnost