Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Ob-16196/06 , Stran 4582
Na podlagi tretjega odstavka 33. člena in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 ZJU-UPB1, 62/05 – odl. US, 75/05 – odl. US in 113/05) objavlja Skupna občinska uprava javni natečaj za položaj predstojnika Skupne občinske uprave. Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju in se opravlja v nazivu sekretar. Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti morajo državljani Republike Slovenije, – imeti morajo univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem, – imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj, – imeti morajo opravljen državni izpit iz javne uprave, – imeti morajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – znanje uradnega jezika, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper kandidata/ko ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Dodatna znanja: Od kandidatov/k pričakujemo, da imajo upravljavske in vodstvene sposobnosti, komunikacijske veščine, poznavanje področja za katerega kandidirajo ter poznavanje uporabniških programov v okolju Windows. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista, – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – pisno izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – ustrezna dokazila oziroma reference za znanje dela z računalnikom. Kandidati/ke morajo k prijavi z dokazili in življenjepisom priložiti tudi program dela ter vizijo razvoja Skupne občinske uprave. Izbrani/a kandidat/ka, ki bo predložil/a pisno izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. V izbirni postopek se lahko uvrstijo tudi kandidati/ke, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka. Strokovni izpit iz upravnega postopka bo moral izbrani kandidat/ka opraviti v 3 mesecih od sklenitve delovnega razmerja. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto naveden izpit opravile najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru, bo natečajna komisija preverjala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in na podlagi razgovora s kandidati/kami. Natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine kandidata/ke ter upravljavske in vodstvene sposobnosti. Na predlog natečajne komisije bodo izbranega kandidata/ko za predstojnika Skupne občinske uprave imenovali župani občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave za dobo petih let, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/a v nazivu sekretar na sedežu Skupne občinske uprave, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. Okvirna vsebina dela: – vodenje, načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadziranje dela v Skupni občinski upravi, – opravljanje najzahtevnejših in ključnih nalog, – samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, – skrb za pravočasno, zakonito in učinkovito izvajanje nalog Skupne občinske uprave, – odločanje v upravnih stvareh. Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili, življenjepisom ter programom dela in vizije razvoja v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, in sicer v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja. Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidati/ke bodo o izboru pisno obveščeni/e v 8 dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja bo dajal Martin Kukovič na tel. 02/748-29-82.

AAA Zlata odličnost