Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Ob-16124/06 , Stran 4580
Upravna enota Ljubljana v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2) objavlja javni natečaj za prosti uradniški delovni mesti: 1. svetovalec - za pomoč strankam v Glavni pisarni Sektorja za upravne notranje zadeve, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec III. Delovne naloge: – posredovanje splošnih informacij občanom o upravnih storitvah, – posredovanje informacij o stanju zadev, – naročanje strank pri uradnih osebah in posredovanje informacij o uradni osebi, kateri je dodeljena upravna stvar v reševanje, – sprejemanje pisnih vlog in pomoč pri odpravi pomanjkljivosti, – sprejemanje vlog na zapisnik, – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – opravljanje upravnih nalog s področja pisarniškega poslovanja in poslovanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom, – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Zahtevani pogoji in znanja: – najmanj visoka strokovna izobrazba pravne, upravne ali družboslovne smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Z izbranima kandidatoma bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in petmesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja na lokaciji Adamič-Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani. Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, ter pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – da so državljani Republike Slovenije; – da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper kandidate ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Prijavi morajo kandidati priložiti fotokopije naslednjih dokazil: – potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista, – potrdila o izobrazbi, – delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma druge verodostojne listine, iz katere sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe, – potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – potrdila ali pisno izjavo o tem, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – potrdila ali pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, iz 6. in 7. alinee prejšnjega odstavka, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred imenovanjem v naziv. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov: Upravna enota Ljubljana, Služba za kadre (z označbo » za javni natečaj – svetovalec-za pomoč strankam v Glavni pisarni Sektorja za upravne notranje zadeve«), Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana ali na elektronski naslov: ue.ljubljana@gov.si. Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel. 01/306-31-71 (Nataša Kotnik). V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost