Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Ob-16398/06 , Stran 4579
I. Predmet prodaje in izklicna cena nepremičnin: 1. stavbno zemljišče za stanovanjsko gradnjo v naselju Rače, ki obsega: – parcelo št. 2278/7 k.o. Rače, v izmeri 986 m2, za izklicno ceno 5,900.000 SIT oziroma 24.600 EUR; 2. stavbno zemljišče na območju industrijskih in proizvodnih dejavnosti v Račah, ki obsega: – parcelo št. 2525 k.o. Rače, v izmeri 6.550 m2, za izklicno ceno 26,500.000 SIT oziroma 110.590 EUR. Izklicna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča, ne vključuje pa DDV v višini 20%, priključitve na vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter električno in telefonsko omrežje. Vsa stavbna zemljišča so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Javna dražba bo v Beli dvorani Občine Rače – Fram, Grajski trg 14, v ponedeljek, 19. junija 2006, in sicer za posamezne nepremičnine ob naslednjih urah: – zemljišče parc. 2278/7 k.o. Rače ob 9. uri, – zemljišče parc. št. 2525 k.o. Rače ob 9.30. II. Pogoji razpisa Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe pod naslednjimi pogoji: – pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu, – vsak interesent mora najmanj 3 dni pred izvedbo licitacije vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Občine Rače – Fram št.: 01298-0100008874, – k javni dražbi lahko pristopijo vsi interesenti, ki predložijo potrdilo o plačilu varščine, – varščina bo dražitelju, ki uspe na dražbi, vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti vrnjena v 8 dneh po opravljeni dražbi, – interesent, ki uspe na javni dražbi, mora v roku 15 dni skleniti z lastnikom (občino) kupoprodajno pogodbo in plačati preostali del kupnine v 8 dneh po podpisu pogodbe. Če uspešen dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kupnine v določenem roku, bo prodaja razveljavljena, plačana varščina pa zapade v korist prodajalca, – na javni dražbi je znesek zvišanja za posamezno kupnino 50.000 SIT. Uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, – kupec zemljišča mora plačati 20% DDV in stroške zemljiškoknjižnega prenosa lastništva. Občina Rače – Fram si pridržuje pravico ustaviti začeti postopek prodaje stavbnih zemljišč do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine brez obresti. Podrobnejše informacije v zvezi z javno dražbo lahko dobijo interesenti na sedežu občine, na tel. 02/ 609-60-16, pri Suzani Pungartnik. Ogled na terenu je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost