Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 71/06 Ob-16190/06 , Stran 4579
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2. 2212 Šentilj v Slov. gor., tel. 02/650-62-00, e-mail: obcina@sentilj.si 2. Opis predmeta prodaje: enosobno stanovanje št. 1, v II. nadstropju v izmeri 41,17 m2, s pripadajočo kletjo, v stanovanjskem bloku na naslovu Vranji Vrh 86, Sladki Vrh, parc. št. 477/7 k.o. Selnica ob Muri. Stanovanje je prazno in nezasedeno. Vpis etažne lastnine stanovanja v zemljiško knjigo je v teku. 3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba. 4. Izklicna cena: izklicna cena za stanovanje pod 2. točko je 3,500.000 SIT. V ceni ni zajet 2% davek na promet nepremičnin. 5. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 100.000 SIT. 6. Način in rok plačila Kupnino kupec poravna na zakladniški račun Občine Šentilj št. 01318-0100009155, odprt pri UJP Slovenska Bistrica v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo organizirala v torek, 27. junija 2006, v prostorih Občine Šentilj, v sejni sobi, Maistrova ul. 2, Šentilj s pričetkom ob 9. uri. 8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Dražitelji morajo najkasneje eno uro pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo na dražbi in priložiti: – potrdilo o plačani varščini in priloženo številko lastnega računa oziroma TRR za primer vračila varščine; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih ter izpisek iz registra pravnih oseb oziroma priglasitveni list pri DURSU (velja za pravne osebe in s.p. – dokumenta ne smeta biti starejša od 30 dni); – fotokopijo osebnega dokumenta (velja za fizične osebe); – davčno številko oziroma ID številko; – matično številko (pravne osebe in s.p.) oziroma EMŠO; – pisno in notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo pooblasti drugo pravno ali fizično osebo. 9. Varščina: ponudniki morajo do ponedeljka, 26. junija 2006 vplačati varščino, ki znaša 10% nepremičnine na zakladniški račun Občine Šentilj odprt pri UJP Slovenska Bistrica za namen javna dražba. 10. Vrnitev, vračunanje ali pridržanje varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na javni dražbi se varščina brezobrestno vrne najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Ponudniku, ki uspe se vplačana varščina vračuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator varščino zadrži. 11. Ogled: ogled nepremičnine je mogoč v četrtek, 22. junija 2006 med 9. in 12. uro. 12. Pogodba o prodaji stanovanja mora biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. V primeru, da kupec, ki je na dražbi uspel v 8 dneh od poziva Občine Šentilj k podpisu ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar zapade varščina v korist Občine Šentilj. Nakup stanovanja se opravi po sistemu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne bodo upoštevale. 13. Pravila dražbe: a) dražbo vodi komisija; b) draži lahko tisti, ki je do vključno ponedeljka 26. junija 2006 plačal varščino za stanovanje; c) pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo; d) dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba; e) dražitelj lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 100.000 SIT; f) na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno; g) če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je nepremičnina podana za izklicno ceno; h) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene; i) če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe se šteje, da draži z izklicno ceno po pogojih razpisa; j) dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo; k) ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe; l) javna dražba se izvaja v skladu z Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03). 14. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti. 15. Vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo, lahko interesenti dobijo v občinski upravi vsak delovni dan med 8. in 12. uro, na tel. 02/650-62-00, 02/650-62-004 (Renata Trajbar Kurbus).

AAA Zlata odličnost