Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Ob-16499/06 , Stran 4578
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina Murska Sobota. 2. Predmet koncesije: izvajanje javne zdravstvene službe na področju dejavnosti fizioterapije. 3. Obseg programa, ki bo razdeljen na podlagi razpisa: 1,00 programa dejavnosti fizioterapije. 4. Lokacija: koncesija bo podeljena v mestu Murska Sobota. 5. Začetek in čas trajanja koncesije Koncesija se bo pričela izvajati najkasneje v enem letu po podpisu pogodbe o koncesiji med koncesionarjem in koncedentom. Koncesijsko razmerje se bo sklepalo za obdobje desetih let. 6. Zakonsko predpisani pogoji in drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za podelitev koncesije, če je fizična oseba: 6.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti): 6.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; 6.1.2. da ni v delovnem razmerju ali če je v delovnem razmerju mora predložiti začasno odločbo o registraciji zasebnega fizioterapevta, ki ni starejše od treh mesecev in jo je izdala Zdravniška zbornica Slovenije; 6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; 6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre; 6.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice. 6.2. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za podelitev koncesije, če je fizična oseba: 6. 2.1. da je lokacija ordinacije izvajanja dejavnosti na območju mesta Murska Sobota. 7. Zakonsko predpisani pogoji in drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za podelitev koncesije, če je pravna oseba: 7.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti): 7.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo (velja za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi); 7.1.2. da ni v delovnem razmerju ali če je v delovnem razmerju mora predložiti začasno odločbo o registraciji zasebnega fizioterapevta, ki ni starejše od treh mesecev in jo je izdala Zdravniška zbornica Slovenije (velja za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi); 7.1.3 da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe (velja za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi); 7.1.4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre; 7.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi. 7.2. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za podelitev koncesije, če je pravna oseba: 7.2.1. da je lokacija ordinacije izvajanja dejavnosti na območju mesta Murska Sobota; 8. Kriteriji in merila za izbiro kandidata: 8.1. delovna doba: maksimalno število točk 4; 8.2. dodatna funkcionalna znanja: maksimalno število točk 4; 8.3. ordinacijski čas: maksimalno število točk 4; 8.4. oddaljenost lokacije ordinacije: maksimalno število točk 4. 9. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo kandidature: kandidature morajo biti oddane na pošto ali prispeti na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa 2, Murska Sobota do vključno 9. avgusta 2006. Kandidaturo je potrebno poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici, na kateri mora biti: – vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za podelitev koncesije na področju dejavnosti fizioterapije«; – naslov: Mestna občina Murska Sobota, Mestna uprava, Oddelek gospodarske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: za podelitev koncesije« na področju dejavnosti fizioterapije je lahko samo ena kandidatura. 10. Datum odpiranja kandidatur: javno odpiranje kandidatur bo 21. avgusta 2006 ob 9. uri v Mestni občini Murska Sobota, Mestna uprava, Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa 2, Murska Sobota. 11. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Murska Sobota: www.murska-sobota.si, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v tajništvu Oddelka za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, III. nadstropje; dodatne informacije: tel. 02/525-16-64, faks 02/525-16-15, e-naslov: rofina.bernjak@murska-sobota.si.

AAA Zlata odličnost