Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 007-06/2006 Ob-16461/06 , Stran 4576
1. Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev v obliki subvencij in plačil storitev iz II. poglavja Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Cankova (v nadaljevanju Pravilnik) ter na podlagi letnega Programa o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Cankova za leto 2006 in za december v letu 2005 (v nadaljevanju Program), ki ga je sprejel Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na osnovi dodeljenih proračunskih sredstev. 2. Za leto 2006 in za december leta 2005 razpisuje Občina Cankova subvencije za naslednje namene: A) Živinoreja 1. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – umetno osemenjevanje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pogoji za pridobitev pomoči: – račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji, – za sofinanciranje nakupa semena: kopija odločbe o koncesiji in predložen račun o nakupu semena. 2. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pogoji za pridobitev pomoči: Upravičenci do subvencij so čebelarska društva in čebelarji, ki predložijo naslednjo dokumentacijo: – poročilo o izvedenih ukrepih, – račun za zdravila, ki se nanašajo na zdravstveno zaščito čebel, – seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel. B) Rastlinska pridelava 1. Sofinanciranje testiranja škropilnic in pršilnikov ter sofinanciranje analiz krme: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pogoji za pridobitev pomoči: Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije s seznamom in podpisi uporabnikov storitev: testiranja škropilnic, pršilnikov in silažnih kombajnov, – račun pooblaščene organizacije za analizo krme. C) Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pogoji za pridobitev pomoči: Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – vloga, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno konstrukcijo, – potrdilo o statusu kmeta prosilca, – pravočasno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma odločbo o priglasitvi del (če gre za adaptacijo objekta), – račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava), – mnenje kmetijsko svetovalne službe o opravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti. Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka. D) Ureditev kmetijskih zemljišč 1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v prostor – male agromelioracije: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pogoji za pridobitev pomoči: – minimalna površina ureditve kmetijskega zemljišča je 0,30 ha. Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – kopijo katastrskega načrta, – program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba, – račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme, – odločbo o priglasitvi del za tista zemeljska dela, ki so navedena v Odloku o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Cankova, – zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin. 2. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pogoji za pridobitev pomoči: Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – kopijo katastrskega načrta, – zemljiškoknjižni izpisek, – mnenje pristojne kmetijsko svetovalne službe, – potrdilo o menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna enota Murska Sobota, – overjeno menjalno pogodbo in zemljiškoknjižni izpisek, – dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, – račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (menjave kmetijskih zemljišč). E) Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu 1. Sofinanciranje ureditev silosov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pogoji za pridobitev pomoči: Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o predvideni investiciji, – račun o izvedenih delih, – odločba o priglasitvi del ali gradbeno dovoljenje. 2. Sofinanciranje izgradnje mlekovodov, molzišč ter pripadajoče hladilne tehnike: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pogoji za pridobitev pomoči: Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – račun o nakupu opreme, – mnenje pristojne kmetijsko svetovalne službe, – mnenje pristojne službe Pomurskih mlekarn. F) Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pogoji za pridobitev pomoči: – sklenitev zavarovanja pri zavarovalnicah, – občina podpiše pogodbo za plačilo premij direktno z zavarovalnicami. G) Izobraževanje in društvene dejavnosti 1. Programi izobraževanja kmetov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pogoji za pridobitev pomoči: – za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna kotizacija oziroma participacija kmetov za posamezne oblike izobraževanj oziroma usposabljanj, če se izvajalec za njo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja, – za udeležence izobraževanja (kmete): račun oziroma dokazilo o izvedeni storitvi (program izobraževanja), – kolikor je dana pomoč izvajalcem izobraževanja, se posameznim udeležencem istega izobraževanja pomoč ne dodeli. 2. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pogoji za pridobitev pomoči: Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – finančno ovrednoten letni program dela, – finančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani nadzornega odbora, – potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo). 3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Cankova, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Cankova. Pri ukrepih, navedenih v 2. členu tega sklepa, se priznavajo računi in dokazila o plačilu, izstavljeni v letu 2006 ter izstavljeni od 1. 12. 2005 do 31. 12. 2005. 4. Vloge z zahtevanimi dokazili in prilogami se oddajo na Občini Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova. Upravičenec lahko pridobi sredstva za isto investicijo samo iz enega ukrepa po tem razpisu. Obrazci za uveljavljanje subvencij pri posameznih ukrepih se dvignejo na Občini Cankova, v računovodsko-finančni službi. Rok za oddajo vlog je 30. 11. 2006. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravi pregled vlog. 5. Upravičenci morajo za namene, navedene v 2. členu tega sklepa podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli. Višina skupne dodeljene pomoči iz vseh virov ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih namenih, kot so opredeljene v Pravilniku. 6. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do delitev sredstev odloči župan. O odločitvi bodo prosilci obveščeni v roku 15 dni po odločitvi. Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelja nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 10 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže. 7. Sredstva po tem razpisu se dodelijo v nepovratni obliki. Dodeljujejo se do izkoriščenosti sredstev oziroma najkasneje do končnih datumov za uveljavitev finančnih sredstev, ki so za posamezni ukrep navedeni v razpisu. 8. Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Cankova spremlja in preverja občinska uprava – strokovna služba za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine. Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi: – da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena, – da je upravičenec za katerokoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, – da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu, – da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine, pred iztekom 5 let, – druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

AAA Zlata odličnost