Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 410-258/2006-2 Ob-16414/06 , Stran 4574
I. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje hortikulturne ureditve, ureditve okolice stanovanjskih objektov in zagotavljanje ustreznega in kvalitetnega bivalnega okolja z namenom vzpostavitve vitalnega in urejenega mesta Postojna. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za ureditev oziroma razširitev parkirišč na funkcionalnem zemljišču posameznega stanovanjskega objekta (zunanja ureditev): 1. na območju Kremence II za Pivško ulico, Cesto v staro vas in Rožno ulico, 2. na območju dela Kremence I za Stjenkovo ulico, 3. in za ulico Prekomorskih brigad 2, 4, 8 in 10 v Občini Postojna v letu 2006. III. Sredstva in višina subvencioniranja Višina razpoložljivih finančnih sredstev za leto 2006, namenjenih za predmet tega razpisa znaša 10,000.000 SIT. Občina Postojna bo v letu 2006 sofinancirala ureditev oziroma razširitev parkirišč na funkcionalnem zemljišču posameznega stanovanjskega objekta, in sicer na območju Kremence II za Pivško ulico, Cesto v staro vas in Rožno ulico ter na območju dela Kremence I za Stjenkovo ulico in za ulico Prekumorskih brigad 2, 4, 8 in 10 v višini 75.000 SIT na parkirno mesto. Sofinancirala se bodo parkirna mesta, ki bodo dejansko izgrajena do 31. 8. 2006, kar bo naročnik preveril na mestu izgradnje. Posamezno parkirno mesto se bo sofinanciralo največ do višine 75.000 SIT, ne glede na višino stroškov izvedbe posameznega parkirnega mesta. Kolikor bodo zaradi prevelikega zanimanja presežena razpoložljiva sredstva, se lahko na predlog Komisije za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, višina subvencije zmanjša. IV. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 ((ZIPRS0607), (Uradni list RS, št. 116/05)). Izvedba del v zvezi z ureditvijo oziroma razširitvijo parkirišč na funkcionalnem zemljišču posameznega stanovanjskega objekta mora biti zaključena do 31. 8. 2006. V. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo: – upravniki stanovanjskih objektov, ki upravljajo s stanovanji na območju Kremence II za Pivško ulico, Cesto v staro vas in Rožno ulico ter na območju dela Kremence I za Stjenkovo ulico ter za ulico Prekomorskih brigad 2, 4, 8 in 10, – upravniki stanovanjskih objektov morajo imeti poravnane vse finančne obveznosti do Občine Postojna. VI. Vsebina prijave Prijava se šteje za popolno kolikor vsebuje vse navedene elemente in sicer kot sledijo v nadaljevanju: – da prijavo oddajo upravniki stanovanjskih objektov iz IV. točke tega razpisa, – izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna; – projekt za izvedbo del (PZI) oziroma vsaj idejno zasnovo z grafično prilogo z označenim številom predvidenih parkirnih mest in popisom del (načrt parcel); – podpisana izjava upravnika stanovanjskih objektov, da etažni lastniki soglašajo z izvedbo del. VII. Koriščenje odobrenih sredstev Z izbranimi upravniki stanovanjskih objektov iz VI. točke razpisa, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo Občina Postojna sklenila ustrezne pogodbe o dodeljevanju proračunskih sredstev za ureditev ali razširitev parkirišč na funkcionalnem zemljišču posameznega stanovanjskega objekta. Upravnikom stanovanjskih objektov iz VI. točke, ki so na razpisu uspeli in z Občino Postojna podpisali ustrezno pogodbo, se bodo nakazala sredstva in sicer na podlagi zahtevka za izplačilo, kateri obvezna priloga je končno poročilo o izvedenih delih, ki mora vsebovati: – podatke o upravičencu sredstev; – število novo asfaltiranih parkirnih mest z označenimi parkirnimi mesti za osebna vozila v skladu s Tehničnimi normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (obvezna grafična priloga); – in potrjenega končnega poročila izvedenih delih. Upravičenec do subvencije iz VI. točke razpisa je dolžan najkasneje do 15. 9. 2006 predložiti občini končno poročilo o izvedenih delih. Občina se zavezuje pregledati prejeto poročilo o izvedbi del v roku 15 dni od prejema poročila in ga na podlagi ogleda na terenu potrditi ali zavrniti. VIII. Rok za oddajo vlog Vloga, ki se jo poda na predpisanem obrazcu, mora biti poslana priporočeno v zapečatenem ovitku z imenom in naslovom upravičenca po pošti na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna s pripisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – ureditev parkirišč na območju Kremence II, Stjenkove ulice ter Ulice Prekomorskih brigad ».Rok za prijavo na javni razpis prične teči z dnem objave tega razpisa in je odprt do 23. 6. 2006. do 10. ure. Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna – pisarna št. 3/2 – sprejemno informacijska pisarna z vložiščem v delovnem času, objavljena pa sta tudi na spletni strani Občine Postojna, http://www.postojna.si. Upravičenci iz. VI. točke tega razpisa, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vlog je tri dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno do vključno 23. 6. 2006 oziroma do tega dne do 10. ure ni bila predložena na Občino Postojna – pisarna št. 3/2 – sprejemno informacijska pisarna z vložiščem. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge prosilcev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, glede na IV. točko tega razpisa; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi, nepopolne. Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene in neodprte vrnjene predlagatelju prepozne vloge (vloge in dopolnitve vlog, ki niso bile oddane v razpisnem roku). Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. Upravičenci iz IV. točke tega razpisa bodo obvestilo o odločitvi prejeli najpozneje v desetih dneh po odpiranju vlog. IX. Naslov in rok za reševanje pritožbe: če se upravičenec iz IV. točke tega razpisa z odločitvijo ne strinja, lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna in poslana na naslov: Občina Postojna, Urad župana, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna. Prosilec bo prejel odgovor po pošti najkasneje v desetih dneh od prejema pritožbe. X. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kontaktna oseba Urban Matko (05/728-07-60).

AAA Zlata odličnost