Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Ob-16323/06 , Stran 4573
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva na področju sakralnih spomenikov II za leto 2006 v Mestni občini Novo mesto. V ta sklop sodi sofinanciranje izvedbe restavratorsko-konservatorskih posegov na sakralnih spomenikih. 2. Cilj razpisa: namen razpisa je sofinancirati stroške povezanimi za izvedbo vseh konservatorsko-restavratorskih posegov po katalogu Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS), ki je na vpogled na ZVKDS, OE Novo mesto ter na spletnih straneh ZVKDS (http://www.zvkds.si) in Ministrstva za kulturo (http://www.kultura.gov.si). 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu: – objekt je razglašen za sakralni kulturni spomenik na območju Mestne občine Novo mesto, – predlagatelj je lahko lastnik ali upravljalec sakralnega kulturnega spomenika z ustreznim uradnim dokazilom, – predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 50% upravičenih stroškov, – predlagatelj mora pridobiti izdelane kulturnovarstvene pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, – višina zaprošenih sredstev ne sme presegati razpisane vrednosti sredstev. Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom ali projektom kandidira samo na en javni razpis Mestne občine Novo mesto. 4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. 5. Splošni razpisni kriteriji: – trajanje in faza projekta (predvideni začetek del in trajanje del; kolikor se dela nadaljujejo, opredeliti, v kateri fazi je izvedba projekta), – zagotovljena lastna finančna sredstva predlagatelja (lastna sredstva, pridobljena sredstva iz drugih virov, sponzorska ali donatorska sredstva; kolikor se projekt že izvaja, opredeliti višino že vloženih sredstev v projekt), – pomen projekta za Mestno občino Novo mesto, – posebni strokovni interes za razvoj konservatorskih in restavratorskih metod in tehnik ter za usposabljanje strokovnjakov, – pomembnost projekta v javnem dogajanju, pri popularizaciji spomenika, njegovi javni dostopnosti. 6. Uporaba kriterijev: strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto predlaganih del, izločila morebitna dela, ki niso v skladu z razpisanim področjem in predlagala višino sofinanciranja. 7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih prenovi sakralnih spomenikov II, znaša 10,000.000 SIT. 8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006. 9. Razpisni rok: razpis se začne 9. 6. 2006 in traja do 9. 7. 2006. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec, – splošni in prednostni kriteriji za izbiro predlagateljev ter način ocenjevanja, – podatki o predlagatelju, – kulturnovarstveni pogoji odgovornega konservatorja (fotokopija), – kopija odločbe ali fotokopija iz uradnega lista o razglasitvi za kulturni ali zgodovinski spomenik, – dokazilo o lastništvu – zemljiškoknjižni izpisek, ki ni starejši od treh mesecev, – predračun predvidenih del, – parafiran vzorec pogodbe. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču Mestne občine Novo mesto, Seidlova c. 1. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si. 11. Oddaja in dostava vlog – Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo, v nasprotnem bo komisija za odpiranje ponudb izločila prispele prijave. Vloga mora biti predložena na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do 9. 7. 2006 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – prenova sakralnih spomenikov II 2006«. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja naziv oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 9. 7. 2006 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto. – Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete pod točko 11. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne. Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 12. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršič (tel. 07/39-39-253) ali sandra.borsic@novomesto.si. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje z odločbo obvestila o rezultatih javnega razpisa.

AAA Zlata odličnost