Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 430-113/2006 Ob-16315/06 , Stran 4571
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper, ki se realizirajo po principu sofinanciranja upravičenih stroškov razvojnih projektov in naložb podjetij, in sicer: A. sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev: – za nakup nove opreme in celovite obnove obstoječe proizvodnje, – za nakup, urejanje in opremljanje zemljišč, pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov, – za nakup, gradnjo ali preureditev poslovnih prostorov, – za nakup nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme). B. sofinanciranje stroškov promocije malih in srednjih podjetij: – za najem, postavitev in delovanje stojnice pri udeležbi na določenem sejmu ali razstavi doma ali v tujini. C. sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja: – za stroške realizacije samozaposlitve osebe, ki je na Zavodu RS za zaposlovanje – območna služba Koper (v nadaljevanju: ZRSZ) prijavljena kot brezposelna oseba, – za stroške dela plače zaposlitve osebe, ki je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba in spada v skupino težje zaposljivih oseb v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 64/01, 31/03, 135/03, 80/04, 61/05, 76/05, 98/05 in 2/06), – za stroške dela plače zaposlitve osebe, ki je iskalec prve zaposlitve – pripravnik z višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo in je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba, – za stroške realizacije samozaposlitve ali zaposlitve osebe, ki je v postopku izgubljanja zaposlitve. D. sofinanciranje posebnega usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v podjetjih: – za stroške inštruktorja, – za potne stroške inštruktorjev in tistih, ki se usposabljajo, – za stroške svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja. E. spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise – stroške za pripravo projektov, ki so predmet mednarodnega javnega razpisa, in ki so dejansko nastali, so vezani na prijavo, ter za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila. II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: 1. Splošni pogoji: Na javni razpis se lahko prijavijo: – podjetja, ki imajo sedež v Mestni občini Koper ali investirajo na območju Mestne občine Koper, – fizične osebe, kadar gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve in – drugi subjekti, v skladu s pravilnikom. Za podjetje se štejejo: – mikro, majhne in srednje velike gospodarske družbe, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 – ZGD-1)) in – samostojni podjetniki. Do sredstev za izvedbo ukrepov niso upravičena podjetja, ki: – so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji, – so v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 50/00 – sklep US in 93/02 – Odl. US), – so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje, – sodijo v sektor transporta, ladjedelništva, jeklarstva, premogovništva, kmetijstva in ribištva. 2. Posebni pogoji: Za ukrepe pod A.: – da zagotovijo vsaj 25% lastnih virov za kritje stroškov posamezne investicije. Investicija se mora ohraniti na območju občine vsaj pet let po prejemu sredstev. Za ukrepe pod B.: – da se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini. Za ukrepe pod C.: – da podjetja zagotovijo novo zaposlitev za najmanj dve leti, če ta nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v zadnjih dveh letih, – da podjetja zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno bivališče na območju Mestne občine Koper, spadajo v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skupino težje zaposljivih oseb in so prijavljeni na ZRSZ najmanj en mesec pred dnevom zaposlitve, – da brezposelne osebe v obdobju določenim z razpisom, uresničijo samozaposlitev in so pri ZRSZ vključene v program spodbujanja samozaposlovanja. Dejavnost se mora opravljati na območju Mestne občine Koper (poslovni prostori in sedež morata biti na območju Mestne občine Koper), – da so osebe v postopku izgubljanja zaposlitve, so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper in v obdobju določenim z razpisom, uresničijo samozaposlitev. Za ukrepe pod D.: – da so gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: a) imajo izdelano in sprejeto poslanstvo, vizijo in strategijo podjetja, b) imajo izdelan letni program usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v podjetju, ki je usklajen s strategijo podjetja in vsebuje: – predvidene vrste programov izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, – predvideno število udeležencev usposabljanja in izobraževanja, – podatke o neposrednih izvajalcih programov usposabljanja in izobraževanja. Za ukrepe pod E.: – da podjetja, ki prijavijo projekte na javni razpis iz mednarodnih virov, ki ustrezajo razpisnim pogojem in so administrativno ustrezni, kar izkazujejo z ustreznim potrdilom neposrednega mednarodnega uporabnika, ki je objavil javni razpis. III. Okvirna višina sredstev: Okvirna višina proračunskih sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 12,000.000 SIT. Okvirna višina sredstev za posamezne ukrepe je naslednja: Za ukrepe pod A.: 3,800.000 SIT, Za ukrepe pod B.: 700.000 SIT, Za ukrepe pod C.: 4,000.000 SIT, Za ukrepe pod D.: 3,000.000 SIT, Za ukrepe pod E.: 500.000 SIT. Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«. IV. Upravičeni stroški in višina sredstev: Upravičeni stroški sofinanciranja so: Za ukrepe pod A.: – stroški nakupa naprav in nove strojne opreme ter celovite obnove obstoječe proizvodnje, – stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov, – stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč, pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov, – stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter posebne programske opreme. Višina dodeljenih sredstev: – za investicije ne sme preseči 55% upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije za mala podjetja in 47,5% za srednja podjetja, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) so sredstva dodeljena. Najvišji možni odobreni znesek za sofinanciranje posamezne investicije je 1,000.000 SIT. Za ukrepe pod B.: – stroški najema, postavitve in delovanja stojnice pri udeležbi na določenem sejmu ali razstavi doma ali v tujini. Za ukrepe pod C.: – za samozaposlitev do 5 minimalnih mesečnih plač ali do 7 minimalnih mesečnih plač, če se samozaposli invalid; sredstva se dodeli v enkratnem znesku, pod pogojem, da bo samozaposlitev trajala najmanj dve leti, – za posamezno novo delovno mesto pod točko b) in d) 21. člena pravilnika, ki se zagotavlja vsaj še dve leti po prejemu, do 7 minimalnih mesečnih plač v enkratnem znesku, – za posamezno novo delovno mesto pod točko c) 21. člena pravilnika, ki se zagotavlja vsaj še dve leti po prejemu sredstev, do 9 mesečnih plač pripravnika za določeno delovno mesto v enkratnem znesku. Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo tega ukrepa za posameznega upravičenca ne sme preseči navedene višine, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna, sredstev ZRSZ ali mednarodnih virov) so sredstva dodeljena. Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo imeti sedež in poslovne prostore na območju Mestne občine Koper. Dejavnost se mora ohraniti vsaj še dve leti po realizaciji samozaposlitve. Za ukrepe pod D.: Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov znaša do 25% stroškov posebnega usposabljanja in izobraževanja, ki se poveča za 10%, če gre za posebno usposabljanje in izobraževanje v navedenih podjetjih. Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo tega ukrepa za posameznega upravičenca, ne sme preseči višine, ki jo določa 32. člen pravilnika, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) so.sredstva dodeljena. Za ukrepe pod E.: – stroške osebja v višini dejanske cene dela, ki se izkazuje na podlagi izplačanih plač z vsemi dodatki in dajatvami kot so opredeljeni v nacionalni zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi, – stroške zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja. Najvišji možni odobreni znesek za posamezno prijavo je 300.000 SIT V. Merila za ocenitev vlog: Za ukrepe pod A.: – finančna stabilnost in likvidnost prosilca, – delež lastnih sredstev v investiciji, – inovativnost investicije, – pričakovani učinki tehnološke posodobitve, – pričakovani učinki investicije na razvoj delovnih mest. Za ukrepe pod B.: – finančna stabilnost in likvidnost prosilca, – izvajanje promocijske aktivnosti na tujih trgih, – promocija izdelkov lastnega razvoja, – panožne povezave promocijskih aktivnosti. Za ukrepe pod C.: Merila za subvencioniranje novih delovnih mest in samozaposlovanja: – uresničljiv poslovni načrt, – proizvodne dejavnosti ali poslovne storitve s področja socialnega skrbstva, – storitvene dejavnosti. Merila za subvencioniranje dela plače zaposlitve težje zaposljivih oseb: – finančna stabilnost in likvidnost delodajalca, – dolgotrajno brezposelni – invalidi, – oseba, pri kateri je ugotovljena zaposlitvena oviranost, – oseba, pri kateri je ugotovljen upad delovne sposobnosti, – starejši od 50 let, – mlajši od 25 let in oseba, ki išče prvo zaposlitev in ki je pred manj kot dvema letoma končala redno šolanje, – oseba, ki sama skrbi za otroke, ki so stari manj kot 26 let, če se redno šolajo ali je zakonec brezposeln. Merila za subvencioniranje dela plače osebe, ki išče prvo zaposlitev: – finančna stabilnost in likvidnost delodajalca, – delež zaposlenih delavcev za nedoločen čas pri delodajalcu, – zaposlovanje na razvojno usmerjenih delovnih mestih in projektih, – zaposlovanje poklicev tehničnih usmeritev, – predložen program uvajanja. Za ukrepe pod D.: – ustreznost usposabljanja glede na strateške cilje in potrebe podjetja, ki izhajajo iz dejavnosti podjetja in izdelanega programa usposabljanja, – učinek usposabljanja na povečanje stopnje produktivnosti in boljše kakovosti proizvodov in storitev, – učinek usposabljanja na pridobitev visoko specializiranih znanj usklajenih z razvojno naravnanostjo podjetja, – reference izvajalca usposabljanja. Za ukrepe pod E.: – finančna stabilnost in likvidnost prosilca – delež lastnih sredstev – velikost in vrednost projekta – panožne povezave – skupne prijave Prednostni kriteriji za razpisane ukrepe so sestavni del prijavnih obrazcev v razpisnih dokumentacijah. Vse prispele vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo je imenoval župan Mestne občine Koper. Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s strani kandidata in višine proračunskih sredstev za leto 2006 bo strokovna komisija določila višino sredstev za posamezen ukrep. VI. Obdobje za porabo sredstev: Obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva je proračunsko leto 2006. Upoštevani bodo vsi izbrani realizirani ukrepi: – pod A. v obdobju od 31. 10. 2005 do vključno 15. 10. 2006, – ostali ukrepi pa od 16. 11. 2005 do vključno 30. 10. 2006. VII. Razpisni rok in razpisna dokumentacija: Javni razpis se zaključi 7. 7. 2006 ob 12. uri. Razpisna dokumentacija obsega: – navodila za izdelavo vloge, – besedilo razpisa, – prijavne obrazce za posamezen ukrep, – vzorec pogodbe za sofinanciranje posameznega ukrepa. Razpisno dokumentacijo lahko kandidati dvignejo v Sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, v času uradnih ur oziroma si jo pridobijo na spletnih straneh Mestne občine Koper: www.koper.si., za člane Obrtne zbornice pa je razpisna dokumentacija dosegljiva tudi na Območni obrtni zbornici Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper in GZS Območna zbornica Koper, Ferrarska 2, 6000 Koper, vsak delovni dan med 9. in 12. uro. VIII. Način pošiljanja in vsebina vlog: Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezen razpisan ukrep in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisnih dokumentacijah. Popolna vloga mora biti do vključno 7. 7. 2006 do 12. ure oddana osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali poslana kot priporočena pošiljka do vključno dne 6. 7. 2006 (datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – Razpis podjetništvo – 410-113/2006 – obvezna oznaka razpisanega ukrepa« (npr. ukrep pod A., B., C., D. ali E.) in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Če kandidat prijavlja več ukrepov mora vlogo za vsak ukrep poslati v posebni ovojnici z ustreznimi oznakami in za vsak ukrep predložiti popolno razpisno dokumentacijo, sicer se vloga obravnava kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo poslane na zahtevan način ali ne bodo prispele pravočasno se bodo štele za nepopolne in v nadaljnjem postopku ne bodo obravnavane. IX. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu razpisa: Strokovna komisija bo z odpiranjem vlog začela 10. 7. 2006 in v roku 14 dni od zaključka razpisa vse kandidate s sklepom obvestila o rezultatih razpisa. Strokovna komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo kandidata, ki: – je ni vložila upravičena oseba, – ni pravočasna, – ni popolna. Za neupravičeno osebo se šteje tisti, ki ne izpolnjuje pogojev določenih v razpisu in razpisni dokumentaciji. Za nepravočasno se šteje vloga, ki ne prispe na Mestno občino Koper do 7. 7. 2006 do 12. ure. Za nepopolno se šteje vloga: – ki ne bo poslana na način, kot je navedeno v VIII. točki tega razpisa, – ki ne bo podana na ustreznih obrazcih, – ki ne vsebuje vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva razpis in razpisne dokumentacije. X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper na tel. 05/664-62-46 (Marko Gorišek) in 05/664-64-04 (Bruna Saksida-Pišot), člani Obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Koper tel. 05/613-90-12 (Elide Laginja) in člani GZS Območne zbornice Koper na GZS Območna zbornica Koper tel. 05/662-58-32 (Irena Bartolič).

AAA Zlata odličnost