Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 71-06 Ob-16277/06 , Stran 4570
I. Naročnik: Zavod za podjetništvo in turizem občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. II. Namen razpisa: sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev v Občini Brežice za leto 2006. III.Višina razpoložljivih sredstev Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev 4,200.000 SIT (17.526,29 EUR) na postavki 9601 – Sofinanciranje programov in projektov TD finančnega načrta zavoda. Zavod za podjetništvo in turizem Brežice bo sofinanciral programe aktivnosti turističnih društev največ do višine 50% celotne vrednosti programa aktivnosti. IV. Namen sredstev in upravičenci: – za redno dejavnost turističnih društev, – za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, – za izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena, – za spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, – za akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja, – za aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka, – za izvajanje projektov, ki povezujejo več društev in drugih turističnih organizacij. V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki: – imajo sedež v Občini Brežice; – so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa; – društva morajo imeti urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon o društvih; – da vsako leto Zavodu za podjetništvo in turizem Brežice redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto; – da izpolnjujejo ostale pogoje iz pravilnika. VI. Zahtevana dokumentacija Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti: – potrdilo o registraciji (kopija), ki ne sme biti starejše od 3 mesecev, kolikor ni prišlo do spremembe, – izpolnjeni obrazci razpisne dokumentacije, – pregledno vsebinsko poročilo o delu v letu 2005, – pregledno finančno poročilo o delu v letu 2005, – pregledna vsebinska predstavitev programa aktivnosti za leto 2006, ki je potrjen s strani pristojnih organov društva;program mora biti finančno opredeljen in vsebovati mora tudi predlog za sofinanciranje, – poročilo o sofinanciranju programa aktivnosti društva v letu 2005 (obvezno za vsa društva, ki so bila sofinancirana v letu 2005), – ostalo v skladu z razpisno dokumentacijo. VII. Merila za dodelitev sredstev Sredstva se razdelijo glede na: – doseženo število točk; – višino razpoložljivih sredstev. VIII. Višina pomoči: opredeljena bo z izdanim sklepom, ki ga izda direktor zavoda. IX. Oseba pooblaščena za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji Pooblaščena oseba za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji je Mojca Tršelič, tel. 07/499-06-80 ali 07/493-67-57. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka, vsak delovni dan med 8. in 12. uro, na Zavodu za podjetništvo in turizem Brežice, Trg izgnancev 2, Brežice ali na spletni strani www.visitbrezice.com/razpis. X. Rok za prijavo in način dostave: vloge s predpisano dokumentacijo po tem razpisu morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za programe aktivnosti turističnih društev v Občini Brežice« osebno na Zavod za podjetništvo v času uradnih ur ali po pošti na naslov: Zavod za podjetništvo in turizem Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, do 10. 7. 2006. XI. Odpiranje vlog: vloge bo obravnavala in pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje svet zavoda. Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija ne bo javno in se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. XII. Obvestilo o izidu javnega razpisa: upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju vlog.

AAA Zlata odličnost