Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Ob-16223/06 , Stran 4570
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih dejavnosti v Občini Medvode v letu 2006: a) ohranjanje kulturne in naravne dediščine; b) animiranje krajanov in mladine za delo na področju turizma; c) organizacija in usklajevanje aktivnosti; č) promocija kraja; d) urejanje turistične infrastrukture; e) redna dejavnost turističnih društev. 3. Na razpisu lahko sodelujejo turistična društva in njihove zveze, ki imajo sedež na območju Občine Medvode in so registrirana za delovanje na področju turizma ter imajo urejeno evidenco o članstvu in evidenco o plačani članarini ter predložijo finančni in vsebinski program za tekoče leto in poročilo o realizaciji programa v preteklem letu. 4. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja iz 2. točke javnega razpisa je 4,900.000 tolarjev. Občina Medvode si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. 5. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci programov in projektov v letu 2006, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Medvode (Ur. l. RS, št. 55/06). 6. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2006. 7. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 8. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni razpis – turizem 2006 – ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 9. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 12. ure tega dne predložena v tajništvu Občine Medvode. Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge. 10. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis, bodo pozvani, da jo v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo zavržene. 11. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2006. 12. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dobijo v Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode in na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si 13. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na tel. 041/378-050, Boštjan Luštrik in 361-95-25, Tatjana Komac.

AAA Zlata odličnost