Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 71/06 Ob-16189/06 , Stran 4568
I. Splošni pogoji 1. Razpisana sredstva: subvencij za izvedbo finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Šentilj so v proračunu za leto 2006 zagotovljena v višini 27,030.000 tolarjev, od tega (v SIT) 1.1. sofinanciranje analize zemlje (pravilnik, 11. člen, 1.1. točka) 970.000 1.2. sofinanciranje testiranja škropilnic (pravilnik, 11. člen, 1.2. točka) 50.000 1.3. sofinanciranje zavarovanje posevkov in nasadov proti toči (pravilnik, 11. člen, 1.3. točka) 30.000 1.4. podpora ekološkemu kmetovanju (pravilnik, 11. člen, 1.5. točka.) 30.000 1.5. sofinanciranje osemenjevanja govedi in svinj (pravilnik, 11. člen, 2.1. točka.) 750.000 1.6. sofinan. preventivnega zdravstveno varstvo živali (pravilnik, 11. člen, 2.2. točka) 1.7. podpora za preprečevanje zaraščanja v območju z omejenimi možnostmi za kmetovanje (pravilnik, 11. člen, 2.8. točka.) 25,000.000 1.8. sofinanciranje kmetijskega izobraževanja (pravilnik, 11. člen, 4.1. točka.) 200.000 Skupaj A) 27,030.000 2. Upravičeni: Fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetije so vpisane v register kmetijskih gospodarstev pri pristojnem državnem organu in so locirane v občini Šentilj,in ki izpolnjujejo še druge pogoje iz tega razpisa. Pred izvedbo ukrepov mora vsak upravičenec izpolniti in podpisati zahtevek (obrazec, ki ga dobijo na sedežu Občine Šentilj). 3) Način vlaganja zahtevkov ali vlog Izvajanje ukrepov iz razpisa – Subvencije – se financiranje iz strani občine vrši na osnovi podanih zahtevkov, bodi si upravičenca ali njegovega pooblaščenca. Za vse že izvedene aktivnosti v letošnjem letu, ter od 20. decembra 2005 naprej, ki so predmet tega razpisa, lahko vlagatelji podajo zahtevke do 30. junija 2006. Za aktivnosti, izvedene po 20. juniju 2006, pa vlagatelji podajo zahtevke najkasneje do 25. decembra 2006 oziroma do porabe planiranih sredstev na naslov Občina Šentilj, Maistrova ul 2, 2212 Šentilj. Obrazec mora upravičenec izpolniti le enkrat, ne glede na to, kolikokrat se kasneje pojavlja kot koristnik intervencijskih sredstev iz naslova tega razpisa. Pred izvedbo prve subvencije so upravičenci dolžni izpolniti in podpisati zahtevek (ki ga dobijo na Občini Šentilj). K zahtevku je potrebno priložiti vso zahtevano dokumentacijo, kot je navedena po posameznih točkah razpisa. Navedena sredstva lahko upravičenci pridobijo le pod pogojem podane izjave, da za isti namen niso prejeli drugih državnih pomoči, oziroma koliko sredstev so iz drugih virov prejeli. Dodeljena sredstva posameznim upravičencem morajo biti izkazana kot nujna za obstoj kmetijskega gospodarstva. Vlagatelj s podpisom jamči za pravilnost izpolnjenih podatkov. Dodeljevanje subvencij na osnovi sprotnih zahtevkov 1.1. sofinanciranje analize zemlje in krme Višina subvencije: 50% vrednosti opravljene storitve za posameznega upravičenca, ki zajema ceno analize. Dodatni pogoji: poleg splošnih pogojev velja še pogoj, da se nahajajo zemljišča, za katere se opravlja analiza, na območju Občine Šentilj. Dokazila: račun opravljene storitve ali seznam upravičencev z navedbo deleža občine za posameznega upravičenca (pri analizi zemlje). Na razpis se prijavijo: upravičenci ali njihovi pooblaščenci. 1.2. sofinanciranje testiranja škropilnic Višina subvencije: 50% vrednosti opravljene storitve za posameznega upravičenca, ki zajema ceno analize. Dokazila: račun opravljene storitve ali seznam upravičencev z navedbo deleža občine za posameznega upravičenca. Na razpis se prijavijo: upravičenci ali njihovi pooblaščenci. 1.3. sofinanciranje zavarovanja posevkov in nasadov proti toči Višina subvencije: 10% zavarovalne premije za trajne nasade in 20% zavarovalne premije za posevke. Dodatni pogoji: poleg splošnih pogojev je za pridobitev subvencije za ta namen potrebno izpolniti še naslednje dodatne pogoje: upravičenec mora imeti zavarovane posevke oziroma trajne nasade proti toči pri ustrezni instituciji in lokacija, na kateri se nahajajo zavarovalni pridelki, mora biti na območju Občine Šentilj. Dokazila: račun opravljene storitve ter navedba parcel, na katerih se nahajajo zavarovani pridelki. Na razpis se prijavijo: upravičenci ali njihovi pooblaščenci. 1.4. podpora ekološkemu kmetovanju Višina subvencije: 50% stroškov plačila ekološke kontrole, ki sestoji iz osnovnega prispevka in plačila po hektarju obdelovalnih površin. Dodatni pogoji: poleg splošnih pogojev velja še pogoj, da se nahajajo zemljišča, za katere se opravlja analiza na območju Občine Šentilj. Dokazila: dokazilo o izvedbi ekološke kontrole – račun o opravljeni storitvi in zapisnik pristojne komisije in obrazci MKGP. Zahtevke vlagajo: nosilci ekoloških kmetij ali njihovi pooblaščeni vlagatelji. 1.5. sofinanciranje osemenjevanja govedi in svinj Višina subvencije: za umetno osemenjevanje svinj in govedi znaša 25% od vrednosti storitve od opravljene storitve. Dokazila: računi – potrdila o izvedeni osemenitvi ali seznam upravičencev z navedbo deleža občine za posameznega upravičenca ter potrdilo o osemenitvi. Na razpis se prijavijo: upravičenci ali njihovi pooblaščenci. 1. 6. sofinanciranje preventivnega zdravstvenega varstva živali Višina subvencije: 50% vrednosti storitve preventivnega zdravstvenega varstva v katero sodijo storitve navedene v razpisni dokumentaciji. Dokazila: račun o opravljeni storitvi ali seznam upravičencev z navedbo deleža občine za posameznega upravičenca ter ambulantni dnevnik. Na razpis se prijavijo: upravičenci ali njihovi pooblaščenci. 1.7. podpora za preprečevanje zaraščanja v območju z omejenimi možnostmi za kmetovanje Višina subvencij: upoštevajoč prodajo MPG in stalež krav molznic skupaj do 1,8 GVŽ/krmnih površin, v višini 49.000 SIT/GVŽ. Dokazila: – za sofinanciranje MPG: kopije zbirnih obrazcev za MKGP (neposredna plačila za leto 2006), izpis iz registra govedi, klavniški zapisnik oziroma izvoznih listin v primeru izvoza, potrdilo o odkupu MPG, – za sofinanciranje staleža krav molznic: kopije zbirnih obrazcev za MKGP (neposredna plačila za leto 2006), izpis iz registra govedi, potrdilo o mlečnih kvotah za prodajo mlekarnam (kolikor še ta potrdila do zaključka razpisa ne bodo na razpolago, bomo kot dokazila upoštevali potrdilo o odkupu mleka). Zahtevke vlagajo: rejci govedi, ki imajo maksimalno obtežbo obdelovalnih površin na kmetiji največ 1,9 GVŽ/ha. 1.8. sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – izobraževanja kmetov, ki so potrebna za pridobitev ustreznih certifikatov Višina subvencij: do 50% stroškov izobraževanja posameznika. Dodatni pogoji: predhodna odobritev vloge za izobraževanje s strani strokovne službe občine (glede na vrsto, trajanje in stroške izobraževanja). Dokazila: plačan račun, potrdilo o opravljenem izobraževanju – certifikat. Zahtevke vlagajo: Kmetje iz Občine Šentilj, ki ustrezajo pogojem. II. Postopek Postopek za odobritev in izplačilo sredstev je naveden v razpisni dokumentaciji, ki jo prosilci lahko dobijo na vpogled oziroma dvignejo na sedežu občine Šentilj –pri ga. Pucko oziroma pri ga. Drozgovi, pri katerih lahko dobite tudi vse dodatne informacije (tel. 650-62-00).

AAA Zlata odličnost