Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 31/2006 Ob-16126/06 , Stran 4568
Predmet razpisa in višina sredstev Dodelitev sredstev sofinanciranja za samozaposlitve (za pokrivanje zagonskih stroškov za pričetek dejavnosti). Skupni znesek razpoložljivih sredstev 1,5 mio tolarjev. Znesek sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni prosilec: do 300.000 tolarjev bruto. Subvencije se bodo izplačale v skladu z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 70/05). Od bruto subvencije bo obračunana 25% akontacija dohodnine. Če sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale razpise. Upravičenci Fizične osebe, ki so bile prijavljene kot registrirane brezposelne osebe pri Zavodu RS za zaposlovanje, Območni službi Maribor, Urad za delo Pesnica, in so se oziroma se bodo samozaposlile v obdobju od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2006 kot samostojni podjetniki posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost ali kot ustanovitelji oziroma soustanovitelji gospodarske družbe in so v tej družbi v rednem delovnem razmerju. Pogoji razpisa Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – pred samozaposlitvijo morajo biti upravičenci prijavljeni kot registrirane brezposelne osebe pri Zavodu RS za zaposlovanje, Območni službi Maribor, Urad za delo Pesnica; – da opravljajo dejavnost na območju Občine Pesnica (poslovni sedež in poslovni prostori morajo biti na območju Občine Pesnica), – da imajo stalno prebivališče na območju Občine Pesnica. Sredstva za samozaposlovanje se bodo dodeljevala za: – proizvodne dejavnosti, – obrt in storitve, – turizem in gostinstvo, – ostale gospodarske dejavnosti, – ter za družbene dejavnosti. Samozaposlitev mora trajati najmanj dve leti. Dokumentacija, ki jo mora upravičenec priložiti k vlogi: – dokazilo o opravljanju dejavnosti: – samostojni podjetnik posameznik: dokazilo o prijavi opravljanja dejavnosti pri Davčni upravi RS, Davčni urad Maribor, Izpostava Maribor (fotokopijo priglasitvenega lista), fotokopijo obrtnega dovoljenja (če opravljajo obrtno ali obrti podobno dejavnost), – ustanovitelj oziroma soustanovitelj družbe: izpisek iz sodnega registra in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (odločba Upravne enote Pesnica), – v primeru zaposlitve na področju družbenih dejavnosti: fotokopijo odločbe pristojnega ministrstva, – dokazilo o stalnem prebivališču na območju Občine Pesnica (potrdilo Upravne enote Pesnica), – fotokopijo pogodbe o samozaposlitvi ali povračilu stroškov plačila prispevkov, sklenjene z Zavodom RS za zaposlovanje, Območno službo Maribor, Urad za delo Pesnica, oziroma potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, Območne službe Maribor, Urada za delo Pesnica, da je bil upravičenec, preden se je samozaposlil, prijavljen kot registrirana brezposelna oseba (če ni sklenil niti pogodbe o samozaposlitvi, niti pogodbe o povračilu prispevkov), – fotokopijo obrazca M-1/M-2 (prijava v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje), – poslovni načrt, – izjavo o morebitni pridobitvi sredstev iz drugih javnih virov za ta namen. Rok in način prijave na razpis Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 9. 2006. Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj, razpis za samozaposlitev« in z imenom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni strani je potrebno dostaviti na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru. Če vloga ne bo vsebovala zahtevane dokumentacije oziroma ne bo ustrezala razpisnim pogojem, bo prosilec pisno pozvan, da dopolni vlogo v roku 30 dni. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena, je komisija ne bo obravnavala. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a. Dodatne informacije so na voljo na tel. 02/654-23-46, Danica Haložan.

AAA Zlata odličnost