Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 371-0003/2006-1 Ob-16123/06 , Stran 4567
1. Koncendent: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. 2. Predmet koncesije: izvajanje zimske službe na območju Občine Komenda. 3. Obseg javnega razpisa je podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe opravljanje zimske službe na celotnem območje Občine Komenda. Razpisana koncesija se podeli le enemu koncesionarju. 4. Koncesija se lahko podeli domači pravni ali fizični osebi, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje zimske službe kot obvezne gospodarske javne službe. 5. Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas 5 let z možnostjo podaljšanja. Koncendent si pridržuje pravico, da ga tudi najugodnejša ponudba ne zavezuje k izbiri koncesionarja in da lahko razveljavi postopek oddaje koncesije brez povračila morebitnih stroškov ali odda koncesijo v ponovljenem postopku. 6. Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. 7. Ponudba na razpis mora vsebovati: elementi so razvidni iz razpisne dokumentacije. 8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: navedena v razpisni dokumentaciji. 9. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na Občini Komenda, Režijski obrat, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, proti plačilu 6.000 SIT z vključenim DDV (po centralnem paritetnem tečaju EUR 239,640 znaša plačilo 25,04 EUR), na poslovni račun občine številka: 01364-0100002342, sklic: 99 371-0003-2006. Rok za dvig razpisne dokumentacije je: 23. 6. 2006. 10. Celotna ponudba v skladu z razpisnimi pogoji in dokazili mora biti jasna, čitljiva, brez brisanja in popravkov teksta. Ponudba mora biti sestavljena v slovenskem jeziku, cene pa v slovenskih tolarjih in preračunano po centralnem paritetnem tečaju v EUR. 11. Ponudbo lahko v skladu z zahtevanimi razpisnimi pogoji pošljete najkasneje do 30. junija 2006 do 10. ure, na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis – koncesija zimska služba« – Ne odpiraj!«. 12. Odpiranje ponudb bo 30. junija 2006 ob 13. uri v prostorih Občine Komenda, županova pisarna, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Upoštevane bodo le pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov koncendenta. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pooblastilo za zastopanje. 13. Izbiri koncesionarja bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. 14. Z izbranim kandidatom bo v roku 14 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenjena koncesijska pogodba, s katero se urejajo medsebojna razmerja v zvezi z urejanjem in vzdrževanjem občinskih cest na območju celotne Občine Komenda. 15. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom dobite v času uradnih ur na tel. 01/724-74-00, 724-74-04.

AAA Zlata odličnost