Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Ob-16317/06 , Stran 4556
I. Predmet razpisa 1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Regionalnega sklada začetnim investicijskim projektom za prestrukturiranje živilskopredelovalne industrije na območju Republike Slovenije, ki zadevajo predelavo in trženje proizvodov, primernih za človeško prehrano in prehrano živali, ki niso navedeni v Prilogi I k Pogodbi (non Aneks I proizvodi). 2. Skupna višina razpisanih sredstev je 900,000.000 SIT ugodnih posojil po obrestni meri EURIBOR (trimesečni) + 0,35% na območjih s posebnimi razvojnimi problemi v regijah A, B, C in D v skladu Uredbo in EURIBOR + 0,8% izven razvojni omejevanih območij. II. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja 1. Upravičenci: pravico kandidiranja na razpisu imajo: – gospodarske družbe ter samostojni podjetniki posamezniki, z dejavnostjo registrirano po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/26), – zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah (Ur. l. RS, št. 13/92 s sprem in dop.), ki dejavnost in projekt izvajajo v Republiki Sloveniji. Upravičenci morajo predložiti vlogo za sredstva na obrazcu ŽPI, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcu morajo biti priložene priloge in dokazila, ki jih zahteva Regionalni sklad od upravičencev in so navedene v poglavju IV. tega razpisa in na posameznem obrazcu za prijavo. 2. Nameni dodeljevanja sredstev: sredstva se dodeljujejo začetnim projektom poslujočih subjektov v proizvodne in storitvene objekte ter opremo. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Financirani investicijski projekti v proizvodne ter storitvene objekte ter opremo se morajo: – uporabljati izključno v proizvodnem obratu, ki je prejemnik pomoči, – vključiti v aktivo podjetja, – obravnavati, kot sredstva, ki se amortizirajo, – kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem-lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25%), – ohraniti v regiji vsaj 5 let po zaključku projekta. 3. Do spodbud niso upravičeni subjekti, ki: – delujejo na področju pridelave, predelave in trženja kmetijskih pridelkov, vse na področju proizvodov navedenih v Prilogi I k Pogodbi, ter področjih ribištva, jeklarstva premogovništva, transporta, ladjedelništva, industrije sintetičnih vlaken in industrije motornih vozil. Regionalni sklad svetuje vsem prijaviteljem, da pred oddajo svoje vloge na javni razpis, pri Regionalnemu skladu pridobijo predhodno mnenje o upravičenosti področja investicijskih vlaganj.; – so v prisilni poravnavi, v stečaju ali v likvidaciji; – ki so po letu 2000 pridobili oziroma so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah; – ki so v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 50/02 in 93/02). 4. Upravičenec mora imeti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do Regionalnega sklada. 5. Projekt oziroma faza projekta ne sme biti začeta pred 1. 1. 2005 ter mora biti zaključena v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 31. 12. 2008. Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in pogodbi. 6. Upravičenci lahko za projekt v Osrednjeslovenski statistični regiji prejmejo največ 35%, v ostalih regijah pa 40% (mala in srednje velika podjetja največ 50 oziroma 55%) državnih pomoči v skladu z regionalno karto (Pravilnik o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 58/01)), izraženimi v obliki neto ekvivalenta dotacije. III. Finančni pogoji 1. Projekt bo s strani Regionalnega sklada sofinanciran v višini do največ 75% priznanih stroškov investicijskega projekta oziroma do najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči v skladu s točko II./6. tega javnega razpisa. 2. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov javnega razpisa (brez DDV) ne sme biti nižja od 5,000.000 SIT, najmanjša višina zaprošenih sredstev pa ne nižja od 1,000.000 SIT. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje investicija v višini predloženih upravičenih predračunov, računov, predpogodb, pogodb brez DDV. 3. Posojilni pogoji: – doba vračanja posojila: do 18 let (z vključenim moratorijem), – obrestna mera: EURIBOR (trimesečni) + 0,35% za projekte, ki so na območjih s posebnimi razvojnimi problemi, oziroma EURIBOR (trimesečni) + 0,8% za projekte na vseh ostalih območjih, – do triletni moratorij na odplačevanje glavnice posojila, ki se mu upravičenec lahko odpove, – obresti v času moratorija niso subvencionirane in se mesečno plačujejo. 4. Posojila se dodeljujejo v tolarjih z valutno klavzulo v EUR. Doba odplačevanja posojila ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. 5. Črpanje posojila Regionalnega sklada je dokumentarno na podlagi računov ali pogodb, z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem, oziroma dobaviteljem na podlagi pisne izjave oziroma naloga upravičenca ali v obliki refundacije že plačanih računov za dela, izvršena iz lastnih virov po 1. 1. 2005. 6. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta ter prispevati najmanj 25% upravičene vrednosti projekta v obliki lastnih sredstev. 7. Prejemnik spodbud mora podati izjavo, da po letu 2000 ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja takih pomoči. V kolikor pa je upravičenec prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt iz morebitnega drugega javnega vira, pa mora navesti vir in višino prejetih sredstev. 8. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od vročitve sklepa o odobritvi projekta upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev je do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Regionalni sklad na prošnjo upravičenca oba roka tudi podaljšata s pisnim soglasjem. 9. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku,, se bo štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od odobrenih sredstev, v kolikor ne bo v določenem roku, dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje. Pozitivni sklep upravičenca, ki ne izpolni teh pogojev, se na podlagi 19. člena Splošnih pogojev zavrže. 10. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami in z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu s Splošnimi pogoji: Posojilo do 2,000.000 SIT upravičenec praviloma zavaruje pri zavarovalnici. Posojilo nad 2,000.000 SIT upravičenec praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim jamstvom, za katerega morajo predhodno pridobiti soglasje Regionalnega sklada. V primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom, mora biti razmerje med obveznostjo do Regionalnega sklada in vrednostjo zastavljenih nepremičnin do 1 proti 2,5. 11. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja posojila bremenijo upravičenca. Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper d.d.. Regionalni sklad ne zaračunava stroškov postopka odobritve posojila. IV. Vsebina vloge (priloge, dokazila) 1. Upravičenci oddajo vlogo na izpolnjenem obrazcu ŽPI s pripadajočo izjavo št. 1, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 2. Investicijski program, ki mora biti izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99 in 39/00). Investicijski program mora poleg ostalega vsebovati izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in stanja) za obdobje trajanja projekta. 3. Potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila pri pristojnem Davčnem uradu, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava. 4. V primeru graditve ali izvajanja del na objektih, gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02, 97/03 in 47/04), ki se mora glasiti na prijavitelja in prijavljeno investicijo. 5. Predračuni, računi, predpogodbe oziroma pogodbe za celotno prijavljeno investicijo, ki morajo biti izdani po 1. 1. 2005. Pri črpanju morajo biti predloženi računi in pogodbe. 6. Kolikor investitor zaproša za več kot 2,000.000 SIT posojila mora podati predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji (izjava banke o nameri izdaje bančne garancije, kopijo z.k. izpiska za zavarovanje posojila s hipoteko, ipd.). 7. Dokazila o registraciji vlagatelja: – za pravne osebe fotokopija izpiska iz sodnega registra, ki ni starejša od treh mesecev z vsemi listi; – za samostojne podjetnike posameznike fotokopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdane s strani AJPES-a. 8. Za pravne osebe: bilanci stanja in bilanci uspeha ločeno za leto 2004 in leto 2005, potrjene s strani AJPESa. Samostojni podjetniki posamezniki predložijo s strani davčne uprave potrjeni kopiji Napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti ločeno za leto 2004 in leto 2005, z obveznima prilogama bilanca stanja in bilanca uspeha. 9. Potrdila drugih kreditodajalcev (bank, ipd.) o stanju zadolžitev (kolikor obstajajo), iz katerega bo razvidno tako stanje posojila kot višina še nezapadlega dolga. 10. Originalno potrdilo krajevno pristojnega sodišča, da upravičenec ni v postopku prisilne poravnave, likvidacije ali v stečajnem postopku, ki ni starejše od 30 dni. 11. Kolikor investicija leži na zavarovanem območju ali na območju dokumentiranega sektorskega, lokalnega ali izvedbenega dela regionalnega programa, se priloži potrdilo o vključenosti v tako območje oziroma program. 12. Obrazec BON-1 in BON-2 izdan s strani AJPES-a, če je prosilec pravna oseba, BON-1 če je prosilec samostojni podjetnik posameznik oziroma drug ustrezni bonitetni obrazec glede na status registracije vlagatelja. V. Merila za izbiro Merila za izbiro z njihovo uporabo: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! a) Stopnja ogroženosti območja (3. člen Navodila o prednostnih območjih) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) Stopnja brezposelnosti v občini projekta glede na celoletno povprečje v Sloveniji v letu 2005 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! c) Obmejno ali drugo varovano območje Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! d) Vključenost projekta v širše celovite programe (obseg in pomen projekta) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) Konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! c) Ocena finančne uspešnosti projekta Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! d) Interna stopnja donosnosti projekta Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! a) Kreditna sposobnost investitorja Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) Boniteta investitorja / zavarovanje posojila Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! c) Ocena organizacijske sposobnosti upravičenca (ocena vpliva projekta na organizacijsko spremembo pravne osebe) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! d) Ekološka ustreznost investicije Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna komisija projekte razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Prednost bodo pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imeli investicijski projekti, ki bodo dobili višje število točk. V kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število točk po naslednjem vrstnem redu sledečih meril za izbor vlog: 1. regionalni vidik lokacije investiranja, 2. tržni in ekonomski elementi projekta, 3. izvedljivost investicije. VI. Rok in način prijave 1. Rok za vložitev prijav je 30 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Odpiranje vlog bo drugi delovni dan po izteku roka za oddajo vlog in ni javno oziroma v primeru izteka tega roka na dela prosti dan, takoj naslednjega dne. Prijavitelji vložijo vloge osebno ali s priporočeno pošto na naslov: Javni sklad RS za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji mora biti dostavljena na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – razpis ŽPI«. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v slovenski valuti (SIT). 2. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija se dvigne na sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak dan od 9. do 12. ure osebno ali se posreduje po naročilu preko elektronske ali navadne pošte. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Regionalnega sklada: http://www.rdf-sklad.si. Upravičenci lahko pridobijo informacije o javnemu razpisu na Sektorju za izvajanje spodbud Regionalnega sklada in sicer na tel. 01/836-19-53. Posredovanje razpisne dokumentacije preko elektronske pošte je možno na naslovu: rdf.sklad@siol.net. 3. Regionalni sklad lahko v primeru nejasnosti od prosilca zahteva dodatno pojasnjevalno dokumentacijo. Regionalni sklad lahko naroči strokovno mnenje o projektu. 4. Upravičenec sredstev je dolžan Regionalnemu skladu v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo upravičenca. VII. Obravnava vlog 1. Prosilce, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku 8 dni. 2. Vloge, ki jih upravičenec v zahtevanem roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. 3. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je na razpolago sredstev, komisija oblikuje za pregled in obravnavo prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red upravičencev za dodelitev sredstev. Komisija bo lahko v primeru iz prejšnjega stavka predlagala odobritev sredstev upravičencem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev (primeroma: zaprošeno posojilo 10 mio SIT, razpoložljiv obseg posojil zgolj še 5 mio SIT, zato dodelitev v višini 5 mio SIT). Vloge upravičencev, ki ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, bodo zavrnjene. 5. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala Uprava Regionalnega sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. O odpiranju vlog in o izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava, so uradna tajnost. 6. Upravičenci, ki bodo zaprosili do 50 mio SIT posojil, bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom praviloma v roku do 30 dni po izteku roka za odpiranje vlog. Upravičenci, ki bodo zaprosili nad 50 mio SIT posojil, bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom praviloma v roku do 45 dni po izteku roka za odpiranje vlog. 7. Postopek izbire Regionalnega sklada bo potekal skladno s Splošnimi pogoji. Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Regionalni sklad izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah, ki vsebuje: – kraj in mesto sklepanja pogodbe, – rok za sklenitev pogodbe. 8. Regionalni sklad bo spremljal namensko porabo sredstev pri upravičencu. Če bo ugotovil, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obrestih (Ur. l. RS št. 56/03, 135/03 in 118/05).

AAA Zlata odličnost