Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Ob-16500/06 , Stran 4555
I. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom za pomoč pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju na terenu in usposabljanju kmetov, ki so registrirana in delujejo na območju Republike Slovenije. Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju je določena v 15. členu Uredbe. Sredstva za te namene so zagotovljena v Odloku o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2005 in 2006 (Ur. l. RS, št 45/05, 69/05, 11/06 in 55/06; v nadaljevanju: Odlok) na proračunski postavki 2556 – Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju za leto 2006 v skupni višini do 30,000.000 SIT. II. Upravičenci Upravičenci do podpore iz I. poglavja tega javnega razpisa so: pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, ter so registrirane in delujejo na območju Republike Slovenije: društva, zveze društev in združenja na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti. III. Pogoji za dodelitev sredstev Splošni pogoji 1. Vlagatelj mora vložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. 2. Upravičenec, ki pridobi sredstva na podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj štiri leta od dneva pridobitve sredstev. 3. Na podlagi 25. člena Uredbe je upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za posamezen ukrep, ki ga določa ta Uredba, sredstva pridobil nezakonito ali porabil nenamensko, oziroma dela ni izvršil v skladu s programom, dolžan povrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Tak upravičenec ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Posebni pogoji Vlagatelj mora k vlogi in v skladu z razpisno dokumentacijo priložiti naslednja dokazila: 1. o zastopanosti čim večjega števila aktivnega članstva; 2. o zagotavljanju čim širše predstavitve kmetijskim uporabnikom in javnosti; 3. o zagotavljanju pomoči kmetijskim gospodarstvom na področju izobraževanja; 4. da delujejo na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi. IV. Omejitve Splošne omejitve 1. Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isti namen samo iz naslova enega ukrepa Uredbe; 2. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije; 3. Skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih virov za namene iz tega javnega razpisa znaša do 100% upravičljivih stroškov, ki so navedeni v razpisnem obrazcu št. 5 razpisne dokumentacije; 4. Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev Sredstva se upravičencem dodelijo v višini do 50% upravičljivih stroškov programa. Za upravičljive stroške delovanja štejejo naslednji stroški: – stroški ustrezne infrastrukture za delovanje; – materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov; – stroški članarin v mednarodnih organizacijah; – stroški izobraževanja in usposabljanja članstva; – stroški povezani s predstavitvijo svoje dejavnosti. Upravičenec mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo odobrenega programa v skladu z upravičenimi stroški. Sredstva se bodo upravičencem izplačala v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/06), na podlagi zahtevka za izplačilo in poročila o izvajanju programa – kopija računov in dokazilo o plačilu računov. VI. Poraba sredstev Sredstva bodo upravičenci lahko koristili na podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika porabe sredstev bo določena s pogodbo. Zahtevke za izplačilo skupaj z računi in dokazili o plačilu računov, ter poročilom o izvedenem programu morajo upravičenci predložiti na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) najkasneje do 30. 10. 2006. VII. Merila za ocenjevanje vlog Merila za ocenjevanje vlog po tem javnem razpisu so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 200 od 500 možnih točk. Sredstva bodo razdeljena na osnovi deleža doseženih točk od skupnega števila točk, v sorazmerju razpoložljivih in zaprošenih sredstev. Obravnavane bodo vloge, katerih višina opravičljivih stroškov bo višja od 300.000 SIT. VIII. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na internetni strani http://www.arsktrp.gov.si/, na ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 12. uro, vsako sredo pa tudi med 14. in 16. uro ali na elektronskem naslovu: vlasta.toplak@gov.si. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, Sektor za razvoj podeželja, kontaktna oseba je Vlasta Toplak, tel. 01/478-92-20, ki je dosegljiva vsak delavnik od 9. do 12. ure, ob sredah pa tudi od 14. do 16. ure. IX. Rok in način prijave 1. Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, do 10. 7. 2006, ali osebno vložiti v vložišču ARSKTRP istega dne do 14. ure (velja poštni žig oziroma žig sprejemne pisarne). Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:»Ne odpiraj – vloga za javni razpis 2556«. X. Obravnavanje vlog in postopek odobritve Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo dne 12. 7. 2006 ob 10. uri v sejni sobi 425 na ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo imenuje direktor ARSKTRP v soglasju z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Če vloga ni popolna, se vlagatelja v zakonskem roku pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa se zavrne. O vlogah odloči direktor ARSKTRP z odločbo oziroma s sklepom. Odločba o odobritvi sredstev je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju. V tej pogodbi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev. ARSKTRP bo spremljala namensko porabo odobrenih sredstev pri upravičencu.

AAA Zlata odličnost