Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 430-129/2006 Ob-16454/06 , Stran 4555
I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS), Ljubljana, Parmova 53. II. Predmet javnega razpisa je dodelitev koncesij za opravljanje naslednjih dejavnosti javne veterinarske službe: A) Izvajanje dejavnosti iz 51. člena ZVet., to je za: a) govedorejski obrat: 1. vodenje registra in označevanje govedi; 2. izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje bolezni govedi; 3. skrb za zdravje plemenskih živali in zdravstveno sposobnost za razmnoževanje, izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje jalovosti in osemenjevanja govedi; 4. osnovne laboratorijske diagnostike za odkrivanje kužnih bolezni pri govedi. b) prašičerejski obrat: 1. vodenje registra in označevanje prašičev; 2. izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje bolezni prašičev; 3. skrb za zdravje plemenskih živali in zdravstveno sposobnost za razmnoževanje, izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje jalovosti in osemenjevanja prašičev; 4. osnovne laboratorijske diagnostike za odkrivanje kužnih bolezni pri prašičih. c) perutninski obrat: 1. vodenje registra; 2. izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje bolezni perutnine; 3. osnovne laboratorijske diagnostike za odkrivanje kužnih bolezni pri perutnini. B) Izvajanje pravilnika o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni, ki jih vsako leto za naslednje leto odredi minister, za posamezne vrste živali v lastnih rejah, kooperacijskih rejah in v partnerskih rejah. III. Pogoji za pridobitev koncesije: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske organizacije, ki izpolnjujejo pogoje po predpisu, ki ureja pogoje za veterinarske organizacije in imajo odločbo o verifikaciji za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe v živinorejskih obratih, ki še nimajo dodeljene koncesije za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe iz tega javnega razpisa in katere zagotavljajo dežurstvo in stalno pripravljenost. IV. Obveznosti koncesionarja: zagotavljati mora stalno pripravljenost in dežurstvo za izvajanje dodeljene dejavnosti. V. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene do 31. 12. 2008 in začne veljati z dnem podpisa pogodbe med koncendentom in koncesionarjem. VI. Prijava: prijavi je potrebno priložiti: – odločbo o verifikaciji veterinarske organizacije za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe v živinorejskih obratih; – imena in priimke dr. vet. med. in veterinarskih pomočnikov, ki so zaposleni v veterinarski organizaciji ter dokazila o zaposlitvi; – dokazila o izpolnjevanju pogojev strokovne izobrazbe za dr. vet. med. (diplomo ali potrdilo oziroma potrdilo o opravljenem magisteriju ali doktoratu in licenca), za veterinarskega pomočnika pa potrdilo o izobrazbi; – zadnji izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 15 dni, za veterinarske organizacije, ki so organizirane po zakonu o gospodarskih družbah oziroma overjeni priglasitveni list za veterinarske organizacije, ki so organizirane kot samostojni podjetniki oziroma samostojni veterinarji. VII. Rok javnega razpisa: rok prijav je odprt do preklica. VIII. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese osebno vlogo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni razpis-koncesija za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe v živinorejskih obratih«, na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56-58. IX. Odpiranje vlog: prvo odpiranje vlog prispelih na naslov iz 5. točke tega razpisa, ki bodo na naslov prispele do 15. junija 2006 bo 19. junija 2006 ob 12. uri v prostorih VURS, Ljubljana, Parmova 53. Vsako nadaljnje odpiranje vlog bo vsak prvi teden v mesecu v prostorih VURS, Ljubljana, Parmova 53. Obravnavale se bodo vloge prispele na naslov iz 5. točke tega razpisa do vključno 15. dne v mesecu. Prijave prejete po 15. dnevu v mesecu bodo obravnavane pri odpiranju vlog v naslednjem mesecu. Prijavitelji, razen za prvo odpiranje, bodo pisno obveščeni najmanj tri dni pred odpiranjem vlog prispelih na javni razpis. Pri odpiranju vlog smejo biti prisotni prijavitelji oziroma predstavniki prijaviteljev, če imajo pisno pooblastilo. X. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji obveščeni v roku 30 dni po ocenjevanju prispelih vlog. Podrobnejše informacije so na voljo na VURS, na tel. 300-13-00, vsak dan od 9. do 10. ure (kontaktna oseba: mag. Eva Lavrenčič).

AAA Zlata odličnost