Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

Št. 32/06 Ob-16299/06 , Stran 4553
I. Podatki o razpisniku: Vlada Republike Slovenije, Urad za enake možnosti, Tržaška 19/a, Ljubljana. II. Namen razpisa: namen javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja knjig s področja enakih možnosti žensk in moških, ki bodo izdane v letu 2006 in jih bo sofinanciral Urad za enake možnosti. Urad bo knjige prijaviteljic in prijaviteljev, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenil glede na postavljena merila in glede na razpoložljiva sredstva ter odločil o višini sredstev, s katerimi bo izbrane knjige sofinanciral. III. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje izdajanja knjig, ki nastanejo v okviru izdajateljske dejavnosti ter bodo vsebovale kataložni zapis o publikaciji (CIP). Kot knjige, ki so predmet tega razpisa, se štejejo publikacije, izdane v uradnem jeziku Republike Slovenije, in niso: – leposlovna literatura, – ponatis ali ponovna izdaja (že prej izdane publikacije), – periodična publikacija ali – prevod iz tujega jezika. IV. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 1,500.000 SIT. V. Rok izvedbe: knjiga, katere izdaja se financira na podlagi javnega razpisa, mora biti izdana v letu 2006, vendar šele po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Dodeljena finančna sredstva, ki jih prijaviteljica / prijavitelj pridobi na javnem razpisu, morajo biti porabljena do 10. 11. 2006. Urad ne bo financiral aktivnosti, izvedenih pred podpisom pogodbe o sofinanciranju. VI. Pogoji za prijavo Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki delujejo na območju Republike Slovenije, in samostojni podjetniki/podjetnice, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidna tudi zakonita zastopnica / zastopnik (kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagateljica/predlagatelj registriran za opravljanje izdajateljske dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje in ne sme biti starejši od šestih mesecev. Društva morajo predložiti overjeno stran njihovega statuta, iz katere izhaja, da lahko opravljajo izdajateljsko dejavnost); – prijavljajo izdajanje knjige, ki bo v celoti realizirana v letu 2006 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagateljice/predlagatelja); – predložijo dokazilo o lastni udeležbi pri financiranju izdajanja knjige (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagateljice/predlagatelja – izjava o zagotovitvi lastne udeležbe pri financiranju); – predloži izjavo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja/predlagateljice, da ni vpisan v kazensko evidenco); – predloži izjavo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je predlagatelj/predlagateljica, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja/predlagateljice). Za sofinanciranje na tem javnem razpisu lahko kandidira le knjiga, kot je opredeljena v III. točki tega razpisa. Zanjo mora prijaviteljica / prijavitelj obvezno predložiti: – recezentsko predstavitev knjige skladno z elementi, opisanimi v prilogi 1, – rokopis besedila knjige, ki je predmet prijave na javni razpis. VII. Merila za izbor projektov Pri izboru projektov prijaviteljic in prijaviteljev bodo upoštevana naslednja finančna, vsebinska in tehnična merila: A. Finančna merila (skupaj 30 točk): – stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagateljice/predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi, pri čemer bodo različno točkovane vloge glede na delež finančne soudeleženosti predlagateljice / predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi, in sicer po skupinah od 0 do 25%, od 26 do 50% ter nad 50%; (20 točk); – skladnost odhodkov z načrtovano izdajo knjige in nujnost odhodkov za učinkovito izvedbo izdajanja knjige; (10 točk). B. Vsebinska merila (skupaj 60 točk): Izkazovanje ciljev – tehtnost vsebinske obrazložitve: – obravnava področje enakosti spolov ali prispeva k uveljavitvi enakih možnosti žensk in moških na vseh področjih družbenega življenja; (15 točk); – opozarja na različne pojavne oblike diskriminacije na podlagi spola v praksi, ki izvirajo iz tradicionalno in zgodovinsko pogojenih različnih družbenih vlog; (15 točk); – analizira položaj žensk v družbi oziroma se ukvarja s specifičnimi problemi žensk na posameznem področju družbenega življenja (15 točk); – drugače posega na tista področja odnosov med spoloma, ki jim je bilo v preteklosti namenjene manj pozornosti (15 točk). C. Tehnična merila (skupaj 10 točk): – Predvidena dostopnost in predvideni številčni obseg. Prijaviteljica / prijavitelj, ki bo pod različnimi naslovi prijavil vsebinsko enako knjigo, ali bo navajal napačne ali zavajajoče podatke, bo z vsemi prijavami izločen iz obravnave. VIII. Izpolnjevanje razpisnih pogojev in razdelitev sredstev Izpolnjevanje pogojev bo ugotavljala strokovna komisija, ki vodi postopek javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija), ki jo imenuje direktorica Urada za enake možnosti. Urad za enake možnosti lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru knjige spremeni odločitev in s prijaviteljico / prijaviteljem ne sklene pogodbe. Najbolje ocenjene prijave bodo sofinancirane v višini 85% oziroma 65% zaprošenih sredstev, glede na število točk, pridobljenih z merili za izbor, do porabe sredstev, in sicer: 76–100 točk = 85% delež sofinanciranja, 51–75 točk = 65% delež sofinanciranja, 0–50 točk = ne bodo sofinancirani. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje izdaje posamezne knjige, ne glede na razdelitvena merila, ne more presegati 500.000 SIT. Sofinancirani bodo stroški izdajanja knjige, in sicer zgolj stroški tehnično grafične priprave za tisk in stroški tiska. Urad ne bo sofinanciral stroškov avtorskega dela (avtorstvo izvirnika, lektoriranje, prevajanje, likovna dela). Urad bo na predlog strokovne komisije sprejel sklep o sofinanciranju posamezne knjige in sklenil pogodbe o sofinanciranju izdajanja knjig s področja enakih možnosti žensk in moških za leto 2006. Izvajalec bo izdajo knjige izvedel v skladu z opisom, navedenim v razpisni dokumentaciji, in Uradu izročil 5 izvodov knjige v primeru, da bo naklada knjige dosegala 100 izvodov, ter 10 izvodov knjige v primeru, da bo naklada knjige presegala 100 izvodov. Predlagateljica/predlagatelj prijave za dodelitev sredstev, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da ji/mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pri Uradu za enake možnosti pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v roku 8 dni od prejema sklepa, in sicer na naslov Urada. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog za dodelitev sredstev. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi predlagateljicami / predlagatelji. O pritožbi zoper odločbe Urada bo v roku 15 dni s sklepom odločila direktorica Urada. IX. Oblika in vsebina prijave Prijaviteljice / prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnem obrazcu Knjiga/2006 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja knjig s področja enakih možnosti žensk in moških za leto 2006«. Popolna prijava vsebuje: – izpolnjeno »Prijavo na javni razpis za sofinanciranje izdajanja knjig s področja enakih možnosti žensk in moških za leto 2006« (Obrazec Knjiga/2006) z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami (vsako stran mora v spodnjem levem kotu parafirati odgovorna oseba oziroma zastopnica / zastopnik); – ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidna tudi zakonita zastopnica / zastopnik (kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagateljica / predlagatelj registriran za opravljanje izdajateljske dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje in ne sme biti starejši od šestih mesecev. Društva morajo predložiti overjeno stran njihovega statuta, iz katere izhaja, da lahko opravljajo izdajateljsko dejavnost.); – pooblastilo podpisnici/podpisniku Izjave (točka F obrazca Knjiga/2006), če izjave ne podpiše odgovorna oseba oziroma zastopnica / zastopnik; – izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe (vsako stran mora v spodnjem levem kotu parafirati odgovorna oseba oziroma zastopnica/zastopnik); – recenzentska predstavitev knjige – izpolnjena priloga 1; – rokopis besedila knjige, ki je predmet prijave na javni razpis; – originalna izjava predlagateljice/predlagatelja, da prijavlja izdajanje knjige, ki bo v celoti realizirano v letu 2006; – originalna izjava predlagateljice/predlagatelja o zagotovitvi lastne udeležbe pri financiranju; – originalna izjava predlagatelja/predlagateljice, da ni vpisan v kazensko evidenco; – originalna izjava predlagatelja/predlagateljice, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je predlagatelj /predlagateljica, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Obrazec Knjiga/2006 in njegove priloge je potrebno dostaviti v enem izvirniku in treh fotokopijah, vso ostalo dokumentacijo pa v enem izvodu. X. Predložitev vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če predlagateljica/predlagatelj prijavlja več knjig, mora vsako vlogo poslati v ločeni kuverti in za vsako vlogo predložiti popolno razpisno dokumentacijo. Vloge se oddajo osebno ali po pošti. Vloge, ki bodo poslane po pošti, morajo biti oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali s povratnico na naslov: Urad za enake možnosti, Tržaška 19/a, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – vloga – razpis knjiga«. Na hrbtni strani morata biti napisana naziv in naslov prijaviteljice/prijavitelja. Rok za predložitev vlog je do vključno 7. 7. 2006. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je do 15. ure oddana na Uradu za enake možnosti, Tržaška 19/a, 1000 Ljubljana. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Strokovna komisija ne bo odpirala: – vlog, ki ne bodo dostavljene v roku, – nepravilno izpolnjenih in označenih kuvert, ki vsebujejo vloge. V primeru nepopolnih prijav bo strokovna komisija, če Urad za enake možnosti ne razpolaga s to dokumentacijo, v roku 8 dni od odpiranja prijav, predlagateljice/predlagatelje pozvala, da do določenega roka dopolnijo prijavo. V primeru, da predlagateljice/predlagatelji prijave ne bodo dopolnili v roku, bo strokovna komisija takšno prijavo zavrgla. Po odpiranju vlog bo strokovna komisija iz nadaljnjega postopka izločila tudi vse vloge prijaviteljic/prijaviteljev, ki jih ni vložila upravičena oseba. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka. S predložitvijo vloge se šteje, da vlagatelj sprejema vse pogoje, merila ter ostala določila v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – obrazec Knjiga/2006, – prilogo 1, – vzorec pogodbe o sofinanciranju, – točkovnik, – ocenjevalni obrazec, – obrazec za zaključno poročilo, – zahtevek za izplačilo. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka vsem zainteresiranim dosegljiva na spletnih straneh Urada: http://www.uem.gov.si/ ali na sedežu Urada za enake možnosti, Tržaška 19/a, Ljubljana, kjer jo zainteresirane / zainteresirani lahko dvignejo vsak delovni dan od 9. do 15. ure. XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani / zainteresirane vsak delovni dan od 9. do 15. ure na tel. 01/478-84-63 (Tilen Štajnpihler) oziroma preko e-pošte: uem@gov.si ali tilen.stajnpihler@gov.si. XIII. Datum odpiranja prijav: z odpiranjem prijav bo strokovna komisija pričela 10. 7. 2006. Odpiranje prijav ne bo javno. XIV. Izid razpisa: prijavitelji/prijaviteljice bodo o izboru obveščeni najpozneje do 18. 8. 2006. XV. Sklenitev pogodbe: Urad za enake možnosti bo s pravnimi osebami, ki delujejo na območju Republike Slovenije in samostojnimi podjetnicami/podjetniki, izbranimi na tem razpisu, sklenil pogodbe. Izbrane prijaviteljice/prijavitelji se morajo odzvati na poziv Urada k sklenitvi pogodbe v roku 8 dni od dneva prejema sklepa o sofinanciranju. V nasprotnem primeru se šteje, da je prejemnica / prejemnik odstopil od svoje vloge za dodelitev sredstev.

AAA Zlata odličnost