Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 430-007/2006-2 Ob-442/06 , Stran 465
1. Prodajalec: Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, tel. 04/277-11-00, faks 04/277-11-11. 2. Predmet prodaje: A – prodaja dela nezazidanega stavbnega zemljišča parcela št. 175 k.o. Pivka, njiva v izmeri ca. 1566 m2 (bodoča parc. št. 175/1), z izhodiščno ceno 5.556,10 SIT/m2 (23,19 €/m2). B – prodaja dela nezazidanega stavbnega zemljišča parcela št. 175 k.o. Pivka, njiva v izmeri ca. 4497 m2 (bodoča parc. št. 175/5), z izhodiščno ceno 5.556,10 SIT/m2 (23,19 €/m2). C – prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča parcela št. 176/1 k.o. Pivka, njiva v izmeri 2167 m2, z izhodiščno ceno 5.556,10 SIT/m2 (23,19 €/m2). D – prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča parcela št. 176/3 k.o. Pivka, njiva v izmeri 878 m2, z izhodiščno ceno 5.556,10 SIT/m2 (23,19 €/m2). Nepremičnine se prodajajo kot zaključena celota. Izhodiščna cena za posamezno nepremičnino je določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca. V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec, prav tako vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. 3. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. 4. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) nakup po načelu videno – kupljeno; b) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti (10% od vrednosti 50,604.958,80 SIT) na transakcijski račun občine Naklo št. 01282-0100006748. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po izboru; c) ponudba za nakup nepremičnin mora vsebovati predvsem naslednje elemente: – ime in priimek oziroma firmo kupca, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, – navedbo nepremičnine, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, – dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine, – davčno, matično in telefonsko številko, – potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe ali priglasitveni list za samostojne podjetnike, star največ tri mesece, – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, – ponujeno ceno za nepremičnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnin, – številko transakcijskega računa oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine, – izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca; d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem odpiranju ponudb; e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo; f) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca; g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Naklo in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 5. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla. 6. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 6. februarja 2006 do 12. ure na naslov Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 7. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno. 8. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev, ne bo popolna, jo prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. 9. V primeru dveh ali več enakovrednih ponudb župan določi, da se izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo za posamezno nepremičnino. 10. Dodatne informacije v zvezi z nepremičninami dobijo interesenti na Občini Naklo (tel. 04/277-11-00).