Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Ob-303/06 , Stran 465
1. Predmet prodaje je nepremičnina dvosobno stanovanje v I. nadstropju stanovanjske hiše, Stara ulica 2, Ravne na Koroškem v skupni izmeri prodajne površine 85,16 m2 oziroma skupne stanov. površine v izmeri 104,06 m2. 2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke zajema objekt, prostore naslednjih neto koristnih površin: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 4,823.999,50 SIT. 4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo: – ponudniki morajo ponudbe predložiti najkasneje v roku 15 od objave v zaprti ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja Stara ulica 2 – ne odpiraj«; – v ponudbi morajo ponudniki navesti svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, potrdilo o plačani 10% varščini, ter natančno navesti ponujeno ceno; – rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe; – izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika ki pogodbe noče podpisati; – osebe, ki uporabljajo stanovanje imajo pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik, predkupno pravico; – izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo, cenitev). 5. Javno odpiranje ponudb bo dne 9. 2. 2006 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem. 6. Ostale določbe: – nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno; – upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene; – ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom; – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb; – uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa o izboru; – podrobnejše informacije dobite pri Majdi Vrhovnik Čas.