Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Ob-279/06 , Stran 464
1. Predmet prodaje: 1.1. dvosobno stanovanje št. 9 v večstanovanjski stavbi v drugem nadstropju s pripadajočo kletjo na naslovu Pod Vrtačo 17, 8290 Sevnica, v skupni izmeri 49,11 m2; 1.2. dvosobno stanovanje št. 4 v večstanovanjski stavbi v prvem nadstropju na naslovu Krmelj 52, 8296 Krmelj, v izmeri 47,08 m2. 2. Predmeti prodaje so v lasti Občine Sevnica in so zasedeni z najemniki. 3. Postopek sprejema in odpiranja ponudb: javne ponudbe se bodo sprejemale od objave javne ponudbe do vključno dne 7. 2. 2006 do 10. ure na naslovu Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisane in druge navedene pogoje in bodo pravočasno prispele v zaprti in pravilno označeni kuverti: »Ne odpiraj! Ponudba za odkup stanovanja (s pripisom številke stanovanja)«. Odpiranje ponudb bo potekalo dne 7. 2. 2006, ob 12. uri v sejni sobi Občine Sevnica. Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. 4. Izklicne cene: – za stanovanje pod zaporedno št. 1.1 je izklicna cena 5,036.096,35 SIT, – za stanovanje pod zaporedno št. 1.2. je izklicna cena 2,768.605,55 SIT. Pri stanovanjih je v cenah vključena tudi solastnina na pripadajočem delu skupnih prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti celotnega objekta. 5. Plačilni pogoji S kupci, najugodnejšimi ponudniki, bodo v roku 30 dni po zaključku odpiranja ponudb, sklenjene kupoprodajne pogodbe s plačilom kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na transakcijski račun Občine Sevnica št. 01310-0100008286. Plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe je bistvena sestavina pravnega posla. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni v roku 8 dni po odpiranju ponudb. 6. Merila za izbor in drugi pogoji: – pri oddaji javnih ponudb lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v EU in fizične osebe, državljani EU oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo, – ponudba mora biti veljavna do 1. 4. 2006, – ponudniki morajo predložiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki ne sme biti starejše od 60 dni, – ponudniki morajo do zaključka postopka javne ponudbe plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene za posamičen predmet prodaje na transakcijski račun Občine Sevnica št. 01310-0100008286 in se pri plačilu kavcije sklicevati na posamičen predmet prodaje (navedba številke stanovanja), – izbrani bodo ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje in ponudili najvišjo ceno, – pri predmetih prodaje, ki so zasedeni z najemniki, imajo najemniki predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri prvem postopku javne ponudbe, – pri predmetih prodaje, ki so zasedeni z najemniki in pri katerih najemnik ne izkoristi predkupne pravice, imajo etažni lastniki iste stavbe predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri prvem postopku javne ponudbe, – kupci, ki niso najemniki, prevzamejo vse obveznosti prodajalca iz sklenjenih najemnih pogodb z najemniki, – najemniki, ki nimajo poravnanih obveznosti iz najemnih pogodb s prodajalcem oziroma najemodajalcem, ne morejo nastopati kot ponudniki in kupci, – če izbrani ponudniki ne bodo sklenili kupoprodajnih pogodb v predpisanem roku, bodo vplačane kavcije ostale prodajalcu, – uspelim ponudnikom se bodo kavcije vštele v kupnino, neuspelim pa bodo vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljenem postopku javne ponudbe, – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosijo kupci, – nepremičnine so naprodaj po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake posamičnega predmeta prodaje, – obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena, – komisija, ki vodi postopek javne ponudbe lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, – ogled predmetov prodaje je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Sevnica, tel. 07/81-61-232, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji pri Alenki Šintler, – kupci bodo pridobili lastninsko pravico na posamičnem predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.