Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Ob-441/06 , Stran 464
premičnega premoženja stečajnega dolžnika Merinka Maribor d.d. – v stečaju, Valvasorjeva ulica 38, Maribor in sicer: po seznamu zalog po posameznih skupinah na dan 31. 12. 2005, po ocenjeni vrednosti najmanj v višini 85,991.346,21 SIT. Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi v časopisu na Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna 14, 2503 Maribor s pripisom »ponudba za odkup – ne odpiraj St 73/2005.« Pisne ponudbe morajo vsebovati naziv kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna oseba. Ponudniki morajo ponudbi predložiti: fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe pa kopijo sklepa o registraciji pravne osebe ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe. Ponudnik mora vplačati varščino v višini 10% od predlagane izklicne cene na transakcijski račun prodajalca št. 02280-0255256010, varščina pa se izbranemu ponudniku po odbitku stroškov všteje v kupnino, ostalim morebitnim ponudnikom pa brez obresti vrne v treh dneh po zaključku zbiranja ponudb. O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 30 dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Najboljši ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh, od prejema obvestila o izbiri, kupnino pa plačati v celoti v 15 dneh po sklenitvi pogodbe na račun stečajnega dolžnika. Če najboljši ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača v celoti kupnine v predvidenem roku se meni, da je odstopil od nakupa in je pogodba razveljavljena po samem zakonu. Premoženje preide v lastništvo kupca šele takrat, ko je v celoti plačana kupnina. Vse stroške, prometni davek in druge dajatve plača kupec. Če kupec ne plača v roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa se mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki ostane po pokritju vseh stroškov, ki so nastali zaradi kupčevega odstopa od nakupa. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji z najboljšim ponudnikom. Premoženje se prodaja po sistemu »videno – kupljeno«. Vpogled v sezname premoženja in njihov ogled je možen na sedežu stečajnega dolžnika na Valvasorjevi ulici 38, Maribor, po predhodnem dogovoru z g. Grobelškom po tel. 041/658-405, vsak delovni dan med 8. in 14. uro.