Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 64 Ob-443/06 , Stran 464
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47. 2. Predmet javnega poziva je: a) odprodaja zemljišča z nepremičninami, ki so predvidene za odstranitev; b) kraj: Domžale/GEA d.d.; c) vrsta nepremičnine: parc. št. 1174/3, 2353, 2354 in 2355, vl. št. 4708, k.o. Domžale, v naravi rezervoarji za olje 3050 ton in 86/1000 parc. št. 2352/1, vl. št. 4709, k.o. Domžale, v naravi del podnega skladišča v izmeri 240 m2. Izhodiščna cena je 49,000.000 SIT. d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno- kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec. Del podnega skladišča s pripadajočim deležem na skupnih napravah predstavlja idealni solastniški delež, na katerem obstaja predkupna pravica solastnika. 3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. 4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija ne vrača. 5. Način in rok plačila Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana, št. 01100-6030230073. Položena kavcija se všteje v kupnino. 6. Višina kavcije Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št. 01100-6030230073. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti. 7. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel. 01/589-73-17. 8. Predložitev ponudb a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 3. 2. 2006, do 14. ure. Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup zemljišča z nepremičninami v Domžalah/GEA d.d. – ne odpiraj«. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o plačani kavciji, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa, – izpisek iz sodnega registra, ne starejši od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe, – potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba. b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana. 9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 6. 2. 2006 ob 9. uri, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.