Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Ob-645/06 , Stran 462
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana. 1. Predmet poziva: predmet poziva Prostori/Oprema 2006 so nujni posegi pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. 2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost poziva Prostori/Oprema 2006 znaša 34,819.000 SIT. 3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz poziva Prostori/Oprema 2006 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2006 oziroma v rokih določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05). 4. Razpisni roki: Poziv Prostori/Oprema 2006 je odprt od 20. 1. 2006 do 20. 2. 2006 oziroma do porabe sredstev. 5. Dokumentacija poziva Dokumentacija poziva Prostori/Oprema 2006 obsega: – besedilo poziva, – prijavna obrazca: (A) za predstavitev predlagatelja in (B) za prijavo posameznega projekta, – vzorec zahtevanih izjav. 6. Pomen izrazov Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v RS, ki posedujejo ali uporabljajo prostore za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, za kulturno delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu, pa ustrezne organizacije iz zamejstva ter lokalne skupnosti, ki posedujejo prostore v katerih se izvaja ljubiteljska kulturna dejavnost. Projekt je investicijski poseg pri vzdrževanju prostorov oziroma nabava opreme, ki je v celoti in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega do 50% vseh predvidenih stroškov. Sofinancer je partner predlagatelja projekta, ki je lahko soudeležen pri zasnovi, izvedbi in financiranju projekta. Finančna soudeležba sofinancerja mora dosegati vsaj 20% vseh predvidenih stroškov projekta. Vir za omenjeno finančno soudeležbo so proračuni lokalnih skupnosti, ne more pa biti proračun RS, namenjen kulturi. Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije celotnega projekta (odhodki = prihodki). 7. Pogoji poziva Vloge na poziv Prostori/Oprema 2006 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirane kot pravne osebe v RS – to dokažejo z obvestilom Statističnega urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti ter s kopijo izpiska iz registra, iz katerega je razviden datum vpisa – izpisek iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev; – zagotavljajo dostopnost prostorov izvajalcem ljubiteljskih kulturnih programov; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja; – so v primeru, da so bili pogodbena stranka JSKD v letu 2005, izpolnjevali vse svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja. Popolne vloge na poziv Prostori/Oprema 2006 morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – vsebujejo predpisana obrazca A in B ter obvezne priloge (priloga k obrazcu A, priloga k obrazcu B, obvestilo Statističnega urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti ter s kopijo izpiska iz registra, iz katerega je razviden datum vpisa – izpisek iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev, izjava odgovorne osebe); – projekt ni bil prijavljen na ostale pozive JSKD 2006. Vloga mora biti predložena na ustreznih obrazcih, biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce ter priloge in na ustreznih mestih podpisana in žigosana. 8. Izpolnjevanje pogojev poziva Izpolnjevanje pogojev poziva Prostori/Oprema 2006 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga imenuje direktor JSKD. Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki: – niso bile oddane v razpisnem roku; – jih ni vložila upravičena oseba; – nepopolne vloge. Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vloge je tri delovne dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi. Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. 9. Splošni kriteriji Predlagatelj posameznega projekta izpolnjuje splošna merila, če: – trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju; – ima ustrezen obseg kvalitetnega kulturnega programa (je v preteklih dveh letih izvedel vsaj tri vsebinsko zaokrožene projekte); – je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2005); – uresničuje cilje, ki presegajo lokalne interese (je v preteklih dveh letih sodeloval vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni). Investicijski projekt ustreza kriterijem tega poziva, če: – vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti; – je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen; – je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo; – zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega 50% vseh predvidenih stroškov oziroma ni višji od 1,000.000 tolarjev; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža (če gre za sofinanciranje, tudi z izvirno izjavo sofinancerja o njegovi vsaj 20% finančni udeležbi); – skupna vrednost projekta ni nižja od 500.000 SIT, predlagatelj pa zagotavlja ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi. 10. Posebni kriteriji Projekt obnove prostorov ustreza posebnim kriterijem, če gre za: – nujne projekte obnove, katerih odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na objektu; – nujne projekte obnove, brez katerih bi bila uporaba prostorov bistveno okrnjena, nepopolna ali celo onemogočena; – projekte obnove prostorov, ki jih uporablja večje število kulturnih skupin; – projekte, ki omogočajo trajnejše delovanje na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti; – projekte, ki omogočajo kakovostnejšo pripravo in izvedbo umetniške produkcije; – projekte, ki vplivajo na izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih skupnostih. Projekt nakupa opreme ustreza posebnim kriterijem, če gre za: – nakup tehnološke in tehnične opreme, ki je neobhodno potrebna za delovanje predlagatelja; – nakup tehnološke in tehnične opreme, ki jo uporablja večje število kulturnih skupin; – nakup opreme, ki omogoča kakovostnejšo pripravo in izvedbo umetniške produkcije; – nakup opreme, ki omogoča trajnejše delovanje in na področju ljubiteljske kulture; – nakup opreme, ki izboljšuje pogoje za povezovanje med izvajalci kulturnih programov; – nakup opreme, ki vpliva na izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih skupnostih. 11. Uporaba kriterijev Projekte bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge). Za sofinanciranje bodo predlagani tisti projekti, ki bodo v celoti ustrezali splošnim in posebnim kriterijem tega poziva. 12. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p.p 1699, 1000 Ljubljana, do 20. 2. 2006 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Prijava na poziv Prostori/oprema 2006«. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež). Če posamezni predlagatelj predloži več vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno označenem ovitku. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva Prostori/oprema 2006. 13. Pristojni uslužbenci Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil so: – Marjeta Turk, 01/24-10-524, marjeta.turk@jskd.si; – Marko Studen, 01/24-10-508, marko.studen@jskd.si. Uradne ure po telefonu so ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. 14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si. Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na območnih izpostavah in na sedežu JSKD med uradnimi urami (vsak delovni dan od 9. do 13. ure). 15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Prostori/oprema 2006 bo v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, po vrstnem redu prispetja predlogov do porabe sredstev. Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 15 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.