Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 12/2006 Ob-642/06 , Stran 460
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana. 1. Predmet poziva: predmet poziva Specializirana Oprema 2006 so projekti nakupa kostumov za folklorne skupine in projekti nakupa glasbenih instrumentov za pihalne in tamburaške orkestre. 2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost poziva Specializirana Oprema 2006 znaša 12,000.000 SIT. 3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz poziva Specializirana Oprema 2006 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2006 oziroma v rokih določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05). 4. Razpisni roki: poziv Specializirana Oprema 2006 je odprt od 20. 1. 2006 do 20. 2. 2006 oziroma do porabe sredstev. 5. Dokumentacija poziva Dokumentacija poziva Specializirana Oprema 2006 obsega: – besedilo poziva, – prijavna obrazca: (A) za predstavitev predlagatelja in (B) za prijavo posameznega projekta, – vzorec zahtevanih izjav. 6. Pomen izrazov Kot specializirana oprema se v tem pozivu štejejo kostumi za folklorne skupine in glasbeni instrumenti za pihalne in tamburaške orkestre. Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturne programe iz razpisnega področja, za kulturno delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu, pa ustrezne organizacije iz zamejstva. Projekt je nabava opreme, ki je v celoti in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega do 40% vseh predvidenih stroškov. Sofinancer je partner predlagatelja projekta, ki je soudeležen pri zasnovi, izvedbi in financiranju projekta. Finančna soudeležba sofinancerja mora dosegati vsaj 20% vseh predvidenih stroškov projekta. Vir za omenjeno finančno soudeležbo so proračuni lokalnih skupnosti, ne more pa biti proračun RS, namenjen kulturi. Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije celotnega projekta (odhodki = prihodki). 7. Pogoji poziva Vloge na poziv Specializirana Oprema 2006 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirane kot pravne osebe v RS – to dokažejo z obvestilom Statističnega urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti ter s kopijo izpiska iz registra, iz katerega je razviden datum vpisa – izpisek iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev; – so v primeru, da so bili pogodbena stranka JSKD v letu 2005, izpolnili vse svoje obveznosti do JSKD; to potrdijo s podpisano izjavo. Popolne vloge na poziv Specializirana Oprema 2006 morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – vsebujejo predpisana obrazca A in B ter obvezne priloge (priloga k obrazcu A, priloga k obrazcu B, kopija izpiska iz registra, iz katerega je razviden datum vpisa – izpisek iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev, izjava odgovorne osebe); – projekt ni bil prijavljen na ostale pozive JSKD 2006. Vloga mora biti predložena na ustreznih obrazcih, biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce ter priloge in na ustreznih mestih podpisana in žigosana. 8. Izpolnjevanje pogojev poziva Izpolnjevanje pogojev poziva Specializirana Oprema 2006 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga imenuje direktor JSKD. Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki: – niso bile oddane v razpisnem roku; – jih ni vložila upravičena oseba; – nepopolne vloge. Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vloge je tri delovne dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi. Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. 9. Splošni kriteriji Predlagatelj posameznega projekta ustreza kriterijem tega poziva, če: – trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju; – ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (je v preteklih dveh letih izvedel vsaj tri zaokrožene projekte); – je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2005); – uresničuje cilje, ki presegajo lokalne interese (je v preteklih dveh letih sodeloval vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni). Projekt nakupa opreme ustreza kriterijem tega poziva, če: – vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za ljubiteljsko kulturno udejstvovanje; – je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen; – je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo; – zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega 40% vseh predvidenih stroškov oziroma ni višji od 500.000 tolarjev; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža (če gre za sofinanciranje, tudi z izvirno izjavo sofinancerja o njegovi vsaj 20% finančni udeležbi); – skupna vrednost projekta ni nižja od 500.000 SIT, predlagatelj pa zagotavlja ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi. 10. Posebni kriteriji Projekt nakupa specializirane opreme – kostumi za folklorne skupine – ustreza posebnim kriterijem tega poziva, če gre za: – izdelavo ali nakup kostumov, ki so prvenstveno namenjeni poustvarjanju plesne dediščine; – izdelavo ali nakup kostumov, ki upošteva ustrezne terenske raziskave, dostopne vire in literaturo; – izdelavo ali nakup kostumov, ki predstavljajo novost v poustvarjanju oblačilne dediščine na Slovenskem; – izdelavo ali nakup kostumov, ki temeljijo na oblačilni dediščini okolja, kjer skupina deluje (za skupine, ki poustvarjajo izključno dediščino domačega okolja) ali drugih pokrajin, ki pri obstoječih folklornih skupinah še niso zastopani (za skupine, ki poustvarjajo dediščino več območij). Projekt nakupa specializirane opreme – instrumenti za pihalne in tamburaške orkestre – ustreza posebnim kriterijem tega poziva, če gre za: – nakup instrumentov, ki omogočajo izvajanje zahtevnejšega repertoarja; – sistematično dopolnjevanje obstoječega instrumentarija; – nakup dodatnih instrumentov, ki omogočajo vključevanje novih glasbenikov v orkester ali skupino; – nakup posebnih in/ali deficitarnih instrumentov. 11. Uporaba kriterijev Projekte bo presojala in ocenjevala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge). Za sofinanciranje bodo predlagani tisti projekti, ki bodo v celoti ustrezali splošnim in posebnim kriterijem tega poziva. 12. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, pp 1699, 1000 Ljubljana, do 20. 2. 2006 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Prijava na poziv Specializirana oprema 2006«. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež). Če posamezni predlagatelj predloži več vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno označenem ovitku. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva Specializirana oprema 2006. 13. Pristojni uslužbenci Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil so: – Marjeta Turk, 01/24-10-524, marjeta.turk@jskd.si; – Marko Studen, 01/24-10-508, marko.studen@jskd.si. Uradne ure po telefonu so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. 14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si. Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na območnih izpostavah in na sedežu JSKD med uradnimi urami (vsak delovni dan od 9. do 13. ure). 15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Specializirana Oprema 2006 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, po vrstnem redu prispetja predlogov do porabe sredstev. Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 15 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.