Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 025/06 Ob-693/06 , Stran 458
Naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet in področja ciljnega poziva Predmet poziva je financiranje kulturnih projektov, ki bodo pripomogli k večji prepoznavnosti slovenske kulture v državah EU v letu 2006 (v nadaljevanju: projekti), na naslednjih področjih: Na področju kulturne dediščine: – prenos razstav vrhunske starejše slovenske umetnosti, – prenos etnografskih razstav, – prenos razstav slovenske arhitekture. Na področju vizualnih umetnosti: – prenos razstav vrhunske sodobne likovne umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, oblikovanje, arhitektura, fotografija, postavitve oziroma instalacije) ali retrospektiv posameznih avtorjev. Na področju uprizoritvenih umetnosti: – gostovanja inovativnih uprizoritev antične dramatike (zlasti v okviru celoletne prireditve »Kulturna prestolnica Evrope – Patras 2006«), – gostovanja sodobnega plesa v referenčnih državah, – prevodi predstavitvenih brošur za posamezne zvrsti in predstavitvene platforme. Na področju glasbe: – gostovanja slovenskih solistov in umetniških ansamblov v referenčnih državah, – izvedbe del slovenskih skladateljev v referenčnih državah. Na področju književnosti: – predstavitve prevodov slovenske književnosti (bralne turneje) v državah EU, zlasti pa v Avstriji, na Finskem in v okviru celoletne prireditve »Kulturna prestolnica Evrope – Patras 2006«. Na področju intermedijskih umetnosti: – prenos projektov v referenčne države. 2. Cilj poziva Splošni cilj poziva je s podpiranjem kakovostnih, prepoznavnih in prodornih projektov povečati prepoznavnost Slovenije v prioritetnih državah in na prioritetnih mednarodnih prireditvah. Dolgoročnejši cilj poziva je tudi vzpostavitev sodelovanja prijaviteljev z ustreznimi partnerji v tujini. 3. Pogoji za sodelovanje na pozivu Na poziv se lahko prijavijo javne ali zasebne organizacije in fizične osebe (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – da opravljajo dejavnosti v Republiki Sloveniji in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin (obvezno dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti; izpisek ne sme biti starejši od šestih mesecev). Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo (društva v javnem interesu in ustanove na področju kulture), niso dolžne predložiti dokazila; – da so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letih 2003, 2004 ali 2005, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva, kar dokazujejo z izjavo; – da ne prijavijo istega projekta, ki je že bil izbran na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva, kar dokazujejo z izjavo; – da je projekt pripravljen v dogovoru z ustreznim organizatorjem (producentom, partnersko institucijo) v ciljnih državah (zagotovljen prostor in termin); – da prijavijo projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sredstva ne smejo biti višja od okvirne vrednosti poziva in morajo biti izražena v SIT). 4. Kriteriji poziva 4.1. Splošni kriteriji – da je projekt zaradi estetskega pristopa zanimiv in razumljiv za tujo publiko ter usmerjen v večjo prepoznavnost vrhunskih dosežkov slovenske kulture v svetu; – da bo projekt izveden v povezavi z referenčnim tujim partnerjem na čimbolj odmevni lokaciji (ugled lokacije in dostopnost publiki); – da projekt upošteva mednarodno ciljno občinstvo in ima izdelan promocijski načrt; – da projekt omogoča razvoj trajnega partnerstva med slovenskimi umetniki in predstavniki/organizacijami v tujini; – da se predlagatelji izkažejo z referencami na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja. 4.2. Prednostni kriteriji: Prednost bodo imeli projekti, ki naj bi bili izvedeni v naslednjih prioritetnih državah: – Avstriji (za časa predsedovanja EU v prvi polovici 2006), – na Finskem (za časa predsedovanja EU v drugi polovici 2006), – v Grčiji v okviru celoletne prireditve »Kulturna prestolnica Evrope – Patras 2006«, – na Portugalskem, v Nemčiji, Franciji, Španiji, Italiji in Madžarski. 5. Uporaba pogojev in kriterijev za dodelitev finančnih sredstev Osnovni pogoj za kandidiranje na javnem ciljnem pozivu je izpolnjevanje ciljev ter kriterijev javnega poziva. Izbrani bodo tisti projekti predlagatelja, za katere bo v postopku izbire ugotovljena skladnost s splošnimi in prednostnimi kriteriji. Povzetek načina ocenjevanja: skladnost projekta s splošnimi in prednostnimi kriteriji je ovrednotena s točkami na ocenjevalnem listu, ki je dostopen v dokumentaciji poziva. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo ministrstvo na predlog imenovane strokovne komisije uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Najvišje število prejetih točk na posameznem projektu je 100 točk. Najnižji seštevek točk na posameznem projektu, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 75 točk. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale ciljev in kriterijev, bodo zavrnjene. 6. Obvezne priloge Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu morajo biti predložene naslednje obvezne priloge: – opis projekta in njegova vsebinska utemeljitev, s katero predlagatelj utemelji ustrezanje kriterijem, – seznam referenc predlagatelja in prikaz njegovega dosedanjega umetniškega dela (mednarodno sodelovanje, odzivi ciljne publike, strokovne ocene in odmevi v javnosti), – v primeru soorganizacije finančno ovrednotena ustrezna izjava soorganizatorja. 7. Predvidena sredstva za predmet javnega ciljnega poziva Okvirna višina sredstev za sofinanciranje projektov v letu 2006, katerih cilj je promocija slovenske kulture v tujini, znaša 58,000.000 SIT. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006 oziroma v plačilnih rokih, kot jih za leto 2006 določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2006 in 2007. 8. Trajanje ciljnega poziva in način prijave Ciljni poziv se prične 20. 1. 2006 in zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 15. 6. 2006. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji ciljnega poziva. Vloga mora biti predložena na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Vlogo se lahko odda tudi v vložišču ministrstva. Obravnavane bodo samo pravočasno oddane in popolne vloge ter vloge, ki so jih vložile upravičene osebe. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 15. 6. 2006 oziroma do 15. ure tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. Za prepozno se šteje prav tako vloga, ki je prispela po dnevu, ko se je javni ciljni poziv zaključil zaradi porabe sredstev. Vloga mora prispeti v zaprti ovojnici z vidno oznako: Ne odpiraj – Prijava na javni ciljni poziv: promocija slovenske kulture v tujini z oznako JPP3- PROMO-2006. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Za nepopolno se šteje vloga: ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega poziva. Predlagatelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k njeni dopolnitvi. Predlagatelji, ki bodo v prijavnem obrazcu navedli elektronski naslov, bodo k dopolnitvi vlog pozvani v elektronski obliki. Predlagatelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva njene obravnave na strokovni skupini, ki se bo sestajala praviloma v roku 10 dni po vsakem odpiranju vlog. 9. Dokumentacija ciljnega poziva Dokumentacijo ciljnega poziva lahko predlagatelji v razpisanem roku dvignejo v vložišču Ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Dokumentacijo ciljnega poziva si lahko natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega ciljnega poziva (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij…). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisanega roka zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo javnega poziva tudi poslati. 10. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Vloge, prispele na poziv, odpira pristojni uslužbenec po vrstnem redu prispetja. Prijavitelji bodo o izidu obravnave vlog obveščeni najkasneje v enem mesecu po obravnavi na strokovni komisiji, ki se bo prvič sestala 1. marca 2006, kasneje pa se bo sestajala praviloma enkrat na mesec. Ministrstvo bo predlagatelje o izidu obravnave projekta obvestilo najkasneje v enem mesecu po obravnavi na strokovni skupini. Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti 7,000.000 SIT. 11. Dodatna pojasnila Vesna Jurca Tadel, MK, vesna.jurca@gov.si. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.