Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 10004-1/2006-3 Ob-728/06 , Stran 455
Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, ter nadaljnje spremembe in dopolnitve) ter v skladu z 20. in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04), objavlja prosto delovno mesto: svetovalec v Sektorju za vozila (delovno mesto šifra 125). Delovno mesto svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične smeri; – 7 mesecev delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – znanje dela z računalnikom. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo kandidati, ki nimajo opravljenega državni izpita iz upravnega postopka, pod pogojem, da bodo omenjeni izpit opravili v roku enega leta od razporeditve na delovno mesto. Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije; – fotokopijo potrdila o izobrazbi; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere so razvidne delovne izkušnje; – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave; – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka; – potrdilo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izdaja ga krajevno pristojno sodišče); – potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje). Potrdili navedeni v šesti in sedmi alinei prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem cestnih in kmetijskih vozil in postopkov ugotavljanja skladnosti vozil, dela s podatkovnimi bazami na področju vozil in nacionalne in EU zakonodaje s področja ugotavljanja skladnosti vozil in izkušnjami pri delu s strankami. Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19a, 1000 Ljubljana. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v desetih dneh od dneva objave na naslov: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj DRSC, ne odpiraj – sklic na številko 10004-1/2006«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni natečaj je 10 dni in začne teči z dnem objave javnega natečaja v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku dveh mesecev od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu RS. O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Brigita Oberžan, tel. 01/478-80-17. Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.