Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 102-39/2006 Ob-725/06 , Stran 453
Ministrstvo za gospodarstvo, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto: svetovalec v Sektorju za pravna vprašanja. Naloge na navedenem delovnem mestu se opravljajo v nazivu Svetovalec II, Svetovalec I. Za zasedbo delovnega mesta morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri, – najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj za Svetovalca II oziroma 6 let in 7 mesecev za Svetovalca I. Drugi posebni pogoji: – osnovna raven znanja angleškega jezika; – državni izpit iz javne uprave Želena znanja: – opravljen državni pravniški izpit Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. K vlogi morajo kandidati priložiti: – fotokopije potrdil oziroma diplom o pridobljeni dodiplomski ali podiplomski izobrazbi, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – pisno izjavo, v kateri izjavlja, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – dokazilo o pridobljeni izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo odločbe o imenovanju v naziv, – dokazilo o osnovnem znanju angleškega jezika, – dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka. Delovne naloge izbranega kandidata bodo: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv s področja intelektualne lastnine, – sodelovanje pri organiziranju dela poravnalnega sveta in mediatorjev, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Izbrani kandidat bo moral predložiti tudi: – potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje; – potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izdaja krajevno pristojno sodišče. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za pravna vprašanja, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, Ljubljana. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj“ in navedbo razpisanega delovnega mesta s šifro 38. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Za dodatne informacije smo na voljo na tel. 01/487-3180 (Mojca Pečar). V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.