Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 102-04-68/03 Ob-699/06 , Stran 453
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 ZJU-UPB1, 62/05 – odl. US, 75/05 – odl. US in 113/05), Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja javni natečaj za zaposlitev pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Občinski upravi Mestne občine Ptuj. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti morajo univerzitetni diplomirani politologi; – znanje uradnega jezika; – biti morajo državljani Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi z življenjepisom in opisom morebitnih dosedanjih delovnih izkušenj ter dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome; – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje; – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Od kandidatov pričakujemo tudi usposobljenost za delo z osebnim računalnikom. Okvirna vsebina dela: pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, zbiranje, urejanje in priprava podatkov, opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti. Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v prostorih Občinske uprave Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, in sicer v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja. Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Po dokončnosti sklepa o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom. Kandidati bodo pisno obveščeni v roku osmih dni po opravljeni izbiri. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je pristojen Martin Kukovič, tel. 02/748-29-82.