Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 122-3/06-1 Ob-687/06 , Stran 451
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – UPB – 1, št. 113/05) generalni direktor Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja javni natečaj za zasedbo naslednjih uradniških delovnih mest: 1. Vodja oddelka za odnose z javnostjo v Službi za splošne zadeve. Naloge uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v nazivu: višji svetovalec i in podsekretar. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec I. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba smer; družboslovna, humanistična ali naravoslovno-tehnična; – najmanj 7 let delovnih izkušenj; – opravljen državni izpit iz javne uprave; – osnovna raven znanja angleškega jezika; – usposobljenost za delo z računalnikom. Naloge: – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv; – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv; – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog; – vodenje in organiziranje dela oddelka. Prednost pri izbiri na delovno mesto pod št. 1 bodo imeli kandidati z vodstvenim delovnimi izkušnjami in izkušnjami na področju odnosov z javnostjo ter izkušnjami s pisanjem daljših tekstov (poročil, besedil). Pri prijavi se sklicujte na št. 122-3/2006 2. Svetovalec v Oddelku za pravne zadeve v Službi za splošne zadeve. Naloge uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v nazivu: svetovalec II in svetovalec I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec II. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba pravne smeri; – najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj; – opravljen državni izpit iz javne uprave; – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka; – usposobljenost za delo z računalnikom. Naloge: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv; – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv; – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov; – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih; – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Pri prijavi se sklicujte na št. 122-4/2006. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti morajo državljani Republike Slovenije; – aktivno morajo obvladati uradni jezik; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper kandidata ne sme biti vložena obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – življenjepis; – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – fotokopijo diplome; – fotokopija delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba; – potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave mora ta pogoj izpolniti v letu dni od imenovanja v naziv. Predpisane delovne izkušnje za delovna mesta pod 1. in 2. točko se skrajšajo za eno tretjino v primeru, da ima kandidat/kandidatka univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem. Za objavljeni delovni mesti bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Služba za splošne zadeve, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: B.Kalan@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije ter spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ter spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Vloge, ki ne bodo popolne in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Dodatne informacije dobite po tel. 01/478-92-62.