Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 51/2006 Ob-686/06 , Stran 451
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in spremembe) Urad Vlade RS za informiranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za zaposlitev pripravnika/ce za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave na Uradu Vlade RS za informiranje. Organ, kjer se delo opravlja: Urad Vlade RS za informiranje. Kraj opravljanja dela: Gregorčičeva 25, Ljubljana. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje: – imeti morajo najmanj visoko strokovno izobrazbo, družboslovne smeri; – aktivno morajo obvladati uradni jezik; – biti morajo državljani/ke Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni/e na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee; – obvladati morajo znanje enega tujega jezika na osnovni ravni; – obvladati morajo komunikacijske veščine. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke: – z splošnim poznavanjem institucij EU in njihovega delovanja; – poglobljene študijske ali praktične izkušnje s področja EU zadev; – z znanjem drugih uradnih jezikov EU; Kandidat/ka mora prijavi z življenjepisom priložiti fotokopijo diplome ali potrdila o uspešno končanem študiju, dokazila o znanju tujega jezika na osnovni ravni (znanje jezika na osnovni ravni kandidat/ka izkaže s predložitvijo dokazila o znanju jezika na srednješolskem nivoju), fotokopijo osebne izkaznice, potnega lista ali potrdila o državljanstvu RS, potrdilo ali podpisano pisno izjavo kandidata/ke, da ni pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo ali podpisano pisno izjavo kandidata/ke o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi prej omenjenega kaznivega dejanja. Izbrani kandidat/ka, ki bo prijavi priložil/a pisno izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o dejstvu, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Urad Vlade RS za informiranje, p.p. 632, 1001 Ljubljana. Rok in naslov za vlaganje prijav: 10 dni od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu RS na naslov: Urad Vlade RS za informiranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, z oznako »Javni natečaj za zasedbo pripravniškega delovnega mesta«. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od izbire kandidata/ke. O izbiri na razpisano delovno mesto bo izbranemu/i kandidatu/ki izdan sklep o izbiri, drugim kandidatom/kam pa bo vročen sklep, da niso bili/e izbrani/e. Z izbranim/o kandidatom/ko bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za čas trajanja pripravništva. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delavni dan pri Simonu Figarju med 9. in 11. uro na tel. 01/478-26-24.