Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Ob-673/06 , Stran 450
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta: 1. Svetovalec v Oddelku za okolje in prostor ter komunalo. Delovno mesto svetovalca je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec I in II. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu »Svetovalec II«. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna izobrazba pravne smeri; – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – poskusno delo 5 mesecev. 2. Svetovalec – pripravnik za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave, v Oddelku za okolje in prostor ter komunalo. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna izobrazba pravne smeri. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za opravljanje pripravništva za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom. 3. Svetovalec – pripravnik za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave, v Oddelku za okolje in prostor ter komunalo. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba, smer – geodezija. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za opravljanje pripravništva za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom. Kandidati morajo k svoji vlogi predložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome; – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba (samo pod točko 1); – pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in pisno izjavo, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; (potrdilo bo izbrani kandidat dostavil naknadno); – pisno izjavo o tem, da zoper njega ni sprožen kazenski postopek, zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (potrdilo bo izbrani kandidat dostavil naknadno); – potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu iz upravnega postopka (samo pod točko 1). Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega upravnega izpita ter strokovnega izpita iz upravnega postopka, mora ta pogoj izpolniti v roku enega leta od imenovanja v naziv (za delovno mesto št. 1). Nepravočasne in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc ter osebnih razgovorov. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali poznavanje delovanja občinske uprave. Z izbranimi kandidati za delovno mesto pod točko 1 bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS, oziroma od objave na Zavodu za zaposlovanje RS na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (Kadrovska služba, zaprta ovojnica – za javni natečaj – z oznako zaporedne številke objavljenega delovnega mesta). Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije lahko pridobite pri Tini Vrečko, tel. 03/42-65-737. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.