Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 04/2006 Ob-650/06 , Stran 449
Ministrstvo za zdravje, Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Mali trg 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-62-40, faks 01/478-62-60, objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto: 1. inšpektor (Farmacevtska inšpekcija). Pogoji: – univerzitetna izobrazba farmacevtske ali ustrezne naravoslovne smeri z ustreznimi dodatnimi znanji s področja dobrih praks; – najmanj 5 let delovnih izkušenj; – opravljen državni izpit iz javne uprave oziroma ustrezni priznani strokovni izpit; – opravljen strokovni izpit za inšpektorja. Uradnik/ca bo opravljal/a naloge inšpektorja s področja zdravil in medicinskih pripomočkov (področja pristojnosti farmacevtske inšpekcije). Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu inšpektorja III. Dokazila, ki jih mora kandidat/-ka predložiti: – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista, – fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi, – fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (če ga kandidat/-ka ima), – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja oziroma strokovnega izpita iz upravnega postopka, – fotokopijo delovne knjižice iz katere je razvidna delovna doba. Kandidat/-ka mora predložiti tudi: – pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan/-ka Republike Slovenije ter da ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil/-a obsojen/-a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. Kandidat/-ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma strokovnega izpita za inšpektorja, ga mora opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv. V primeru da, kandidat/-ka, nima opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja, mora imeti opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Poleg navedenih mora kandidat/-ka izpolnjevati še splošne pogoje, določene s predpisi s področja delovnega prava. Izbrani/-a javni/a uslužbenec/-ka bo sklenil/-a delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal/-a na sedežu Agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Mali trg 6, Ljubljana. Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta, s kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za zdravje, Agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Mali trg 6, Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp-arszmp.mz@gov.si. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure na tel. 01/478-60-56. Kandidate/ke bomo o izboru obvestili v 8 dneh po odločitvi.