Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 003/06 Ob-646/06 , Stran 448
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni natečaj za tri uradniška delovna mesta: notranji revizor – podsekretar v Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna za področje nadzora EU skladov – revidiranje po zakonodaji EU in MSR. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna izobrazba, – najmanj 3 leta delovnih izkušenj. Drugi posebni pogoji: – državni izpit iz javne uprave oziroma ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv), – opravljen izpit za državnega notranjega revizorja ali pridobljen drug revizorski naziv, ki se prizna po Pravilniku o izdajanju potrdil za naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor. Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – da je državljan Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z znanjem angleškega jezika. Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti: – fotokopija diplome, – fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima), – fotokopija potrdila o revizorskem nazivu za državnega notranjega revizorja ali o pridobljenem drugem revizorskem nazivu, ki se prizna po Pravilniku o izdajanju potrdil za naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor, – fotokopija delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – pisna izjava, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Upoštevali bomo samo popolne prijave. Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so: – določanje revizijskih ciljev, – preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje podatkov in informacij s področja notranjih kontrol pri posameznih revizijah, – izdelava in zbiranje revizijskega gradiva pri posameznih revizijah, – izdelava dokončnih revizijskih poročil in priporočil vodstvu, – spremljanje izvajanja revizijskih priporočil, – sodelovanje pri razčiščevalnih sestankih z vodstvom revidirane enote, – ostale naloge po navodilu direktorja urada. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna, Glinška 3, Ljubljana. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v 15 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Generalni sekretariat, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj 1101-6/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta«. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Za dodatne informacije smo na voljo na tel. 01/369-69-00 (Igor Zalokar). V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.