Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 110-1/2006 Ob-641/06 , Stran 448
Občina Črnomelj na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05) objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: – svetovalec – pripravnik za urejanje prostora in urbanizem v Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba gradbene, arhitekturne ali krajinske smeri. K prijavi z življenjepisom z opisom morebitnih dosedanjih delovnih izkušenj ter dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopija potrdila o državljanstvu, – potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata, – potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Pripravnik se bo usposabljal za opravo državnega izpita iz javne uprave ter za delo na delovnem mestu svetovalec – za urejanje prostora in urbanizem v Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, II in I. Naloge na tem delovnem mestu so: – vodenje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, razgovora s kandidati in na podlagi praktičnega preverjanja kandidatovega znanja pri delu z računalnikom in računalniškimi programi, če bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z univerzitetno izobrazbo, s poznavanjem delovnega področja urejanja prostora ter kandidati, ki obvladajo delo z računalniškimi programi (Word, Excel, Arc-View, ipd.) in tudi sicer obvladajo delo s podatkovnimi bazami na področju prostorskih evidenc. Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za določen čas 10 mesecev, za čas opravljanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave občine Črnomelj. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj. Rok za vložitev prijave je 8 dni od objave. Prijave z dokazili pošljite v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti na tel. 07/306-11-08 pri Slavici Novak Janžekovič. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.