Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 30-0002/06 Ob-308/06 , Stran 447
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni natečaj za dve uradniški delovni mesti: svetovalec v Sektorju za upravni postopek na drugi stopnji s področja carinskih in davčnih zadev. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj. Drugi posebni pogoji: – državni izpit iz javne uprave oziroma ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv), – strokovni izpit iz upravnega postopka. Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – da je državljan Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave. Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti: – fotokopija diplome, – fotokopija delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima), – pisna izjava, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Upoštevali bomo samo popolne prijave. Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so: – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – vodenje manj zahtevnih upravnih postopkov na drugi stopnji, – zastopanje v manj zahtevnih postopkih upravnega spora, – pripravljanje odgovorov na tožbe in pritožbe v upravnem sporu ter pripravljanje pritožb in izrednih pravnih sredstev, – vodenje evidenc in priprava poročil, – opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za upravni postopek na drugi stopnji s področja carinskih in davčnih zadev, Ministrstva za finance, Šmartinska 55, Ljubljana. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Generalni sekretariat, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj številka 1101-4/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Za dodatne informacije smo na voljo na tel. 01/369-63-24 (Nataša Lazovič). V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.