Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 30-0002/06 Ob-305/06 , Stran 446
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto: vodja Notranjerevizijske službe. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna izobrazba, – najmanj 7 let delovnih izkušenj. Drugi posebni pogoji: – državni izpit iz javne uprave oziroma ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv), – izpit za državnega notranjega revizorja. Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – da je državljan Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave. Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti: – fotokopija diplome, – fotokopija delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima), – fotokopija potrdila o opravljenem izpitu za državnega notranjega revizorja, – pisna izjava, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Upoštevali bomo samo popolne prijave. Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so: – vodenje Notranjerevizijske službe, – priprava strateškega in letnega načrta ter poročil, – izvajanje notranjih revizij, – pregledovanje in odobravanje revizijskih poročil in priporočil in sodelovanje pri razčiščevalnih sestankih, – svetovanje, – priprava metodologije za državno notranje revidiranje v Ministrstvu za finance, – priprava in izvajanje programa zagotavljanja in izboljševanja kakovosti, – izvajanje nalog, povezanih z zahtevami EK na področju revidiranja EU sredstev, – sodelovanje z notranje organizacijskimi enotami in zunanjimi institucijami. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Notranjerevizijski službi Ministrstva za finance, Prežihova 4, Ljubljana. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Generalni sekretariat, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj številka 1101-5/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Za dodatne informacije smo na voljo na tel. 01/369-63-24 (Nataša Lazovič). V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.