Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 0005/2006 Ob-287/06 , Stran 445
Občina Lukovica, Lukovica pri Domžalah 46, 1225 Lukovica, v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/ 02, 110/02, 2/04 in 23/05) ponovno objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta direktor občinske uprave. Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu podsekretar. Delo se bo opravljalo na sedežu Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica. Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02, 2/04 in 23/05) in Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba družboslovne ali tehnične smeri ali visoka strokovna šola s specializacijo ali magisterijem; – najmanj 7 let delovnih izkušenj; – aktivno znanje uradnega jezika; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – poznavanje dela z osebnim računalnikom; – vozniški izpit za voznika motornega vozila B kategorije. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, ki jih morajo predložiti kandidati/ke ob prijavi za zasedbo delovnega mesta: – dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije; – dokazilo o pridobljeni izobrazbi (original ali overjena kopija); – potrdilo o delovnih izkušnjah ali fotokopija delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba; – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a obsojena na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje); – potrdilo, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (izdaja ga krajevno pristojno sodišče); – potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu iz upravnega postopka; – fotokopija vozniškega dovoljenja; – življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih drugih znanjih in sposobnostih. V skladu z 89. člena Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedena izpita opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Prednost pri izbiri bodo imeli/le kandidati/ke, ki izkažejo, da imajo organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti, sposobnosti timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo, poznavanje poslovanja z dokumentarnim gradivom. Pogoje, ki dajejo prednost pri izbiri kandidatom, se bodo presojali na podlagi priloženih dokazil in na podlagi razgovora s kandidati. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: „Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica”, s pripisom „Javni natečaj – direktor občinske uprave”. Rok za prijavo je 10 dni in začne teči naslednji dan po tej objavi. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Z izbranim kandidatom/ko bo delovno razmerje sklenjeno za dobo petih let, s polnim delovnim časom.