Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 10004-1/2006-1 Ob-246/06 , Stran 445
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 ZJU – UPB1 in 113/05), generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta: svetovalec v Oddelku za zemljiški kataster v Območni geodetski upravi Velenje. Delovno mesto svetovalec je uradniško delovno mesto, ki zajema naslednje naloge: pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji in opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – aktivno znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba geodetske ali druge ustrezne smeri; – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja); – strokovni izpit iz upravnega postopka (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja). Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije; – fotokopijo potrdila o izobrazbi; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba; – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga kandidat ima); – fotokopijo potrdila o strokovnem izpitu iz upravnega postopka (kolikor ga kandidat ima); – izjavo o nekaznovanosti (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje); – izjavo, da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdilo izda pristojno sodišče). Potrdili, navedeni v šesti in sedmi alinei prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep. Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih Območne geodetske uprave Velenje, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje. Vse zainteresirane kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana (z oznako »javni natečaj), v roku 8 dni od dneva te objave. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom izdan in vročen sklep. Po dokončnosti sklepa o izbiri bo izbrani kandidat najkasneje v osmih dneh imenovan v naziv in se mu najkasneje v nadaljnjih osmih dneh ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Zdenka Potrč, zaposlena v Glavnem uradu Geodetske uprave Republike Slovenije, tel. 01/478-49-16.