Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Ob-237/06 , Stran 444
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Višje delovno in socialno sodišče, Urad predsednice, Dunajska cesta 22, Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta: višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) – 1 prosto delovno mesto za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 1. Organ in kraj opravljanja dela: Višje delovno in socialno sodišče, Dunajska cesta 22, Ljubljana. 2. Vrsta uradniškega delovnega mesta: višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec). 3. Kratek opis dela: poročanje na sejah senatov in izdelava osnutkov sodnih odločb, priprava sodnih odločb za potrebe službe za informatiko, priprava gradiva in sodelovanje ter pisanje zapisnika na sejah oddelka. 4. Delo na tem delovnem mestu se lahko opravlja v naslednjih nazivih: višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I. Izbrani kandidati bodo naloge opravljali v nazivu višji pravosodni svetovalec III in višji pravosodni svetovalec II. 5. Pogoji za opravljanje dela: Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 – 2/04), morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit, – najmanj 2 leti delovnih izkušenj, – poznavanje dela z računalnikom, – znanje enega tujega jezika. 6. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu, – fotokopijo potrdila o državljanstvu RS, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (izda ga Ministrstvo za pravosodje) ali pisna izjava kandidata, – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alinei (izda ga pristojno sodišče) ali pisna izjava kandidata. 7. Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh od objave javnega natečaja na naslov: Višje delovno in socialno sodišče, Urad predsednice, Dunajska cesta 22, Ljubljana ali na elektronski naslov: marjeta.dornik@sodisce.si z oznako »javni natečaj«. Prijavljene kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 15 dneh po opravljeni izbiri. 8. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite pri vodji urada predsednice Marjeti Dornik, tel. 01/474-47-50.