Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Ob-638/06 , Stran 444
1. Predmet javne dražbe: A) Nepremičnina, stoječa na parc. št. 798/8 in 798/9, vpisanih v z.k. vl. 3800 (idealni delež do 52/100) in parc. št. 798/6, vpisani v z.k. vl. 3761(v celoti), vse k.o. Zgornja Šiška, Celovška 111, Ljubljana, ki v naravi predstavlja poslovni prostor (prodajalne, skladišče, hladilnice) v izmeri ca. 2130 m2. Poleg tega je bila na parc. št. 655/17 in 798/14 k.o. Zgornja Šiška v izmeri 87 m2 17. 1. 2003 ustanovljena stavbna pravica za čas trajanja objekta, stoječega na parc.št. 798/8, 798/9 in 798/6 oziroma najdlje za 99 let. Najnižja izklicna cena skupaj z opremo je 504,000.000 SIT. B) Nepremičnina, nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 934/1, 934/2 in parc. št. 934/3, vpisana v z.k. vl. št. 2378 k.o. Dravlje, v izmeri 2620 m2, katere solastnik je Citrus do 105/164, kar v naravi predstavlja zemljišče v izmeri 1677 m2, na katerem stoji montažni kiosk. Najnižja izklicna cena je 101,000.000 SIT. 2. Pogoji za sodelovanje: 1. – javne dražbe se lahko udeležijo vse domače fizične in pravne osebe ter tuje pravne in fizične osebe skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, razen oseb, ki ne morejo biti kupci po 153. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, ki najkasneje do 31. 1. 2006 plačajo varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun družbe Citrus d.o.o. – v stečaju, št. 04302-0001121207, ki bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino in se ne obrestuje, drugim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani dražbi in ki se pred začetkom javne dražbe izkažejo z: 1) potrdilom o državljanstvu RS za fizične osebe oziroma overjenim izpiskom iz sodnega registra za zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma veljavnim pooblastilom zastopnika za zastopanje pravne osebe oziroma z overjenim prevodom izpiska iz sodnega registra ter identifikacijsko ter davčno številko za tuje pravne osebe, 2) notarsko overjeno izjavo po 153. členu ZPPSL, 3) potrdilom o plačilu varščine: – izklicna cena se viša za 1,000.000 SIT. 2. – nepremičnini se prodajata posamezno, – na obeh nepremičninah obstaja skladno s stvarnopravnim zakonikom predkupna pravica solastnikov, poleg tega na nepremičnini pod B obstaja zakonita predkupna pravica Mestne občine Ljubljana, na nepremičnini pod A pa predkupna pravica po Zakonu o varstvu kulturne dediščine. Vsi predkupni upravičenci morajo predkupno pravico uveljavljati na dražbi in sicer morajo upoštevati vsa razpisna določila in v roku, določenem v 1. točki pogojev za sodelovanje plačati ustrezno varščino ter se dražbe udeležiti, – kupec postane lastnik nepremičnine po plačilu celotne kupnine in overitvi pogodbe, – prometni davek na promet z nepremičninami in vse stroške, povezane s prodajo nepremičnine nosi kupec, – najuspešnejši dražitelj mora skleniti pogodbo o nakupu najkasneje do 1. 3. 2006 po osnutku pogodbe, ki je sestavni del razpisnih pogojev in se nahaja pri stečajni upraviteljici in plačati kupnino v 15 dneh po sklenitvi pogodbe, – če najuspešnejši dražitelj v roku 30 dni po javni dražbi ne sklene prodajne pogodbe, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščino pa zadrži prodajalec, – če uspeli dražitelj sicer sklene prodajno pogodbo in nato v roku 15 dni ne plača kupnine, se šteje pogodba za razdrto, vplačano varščino pa zadrži prodajalec. 3. Javna dražba bo dne 1. 2. 2006 na Okrožnem sodišču v Ljubljani, soba 307/a, ob 12. uri. 4. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru s stečajno upraviteljico odvetnico Mojco Breznik iz Ljubljane, tel. 01/433-71-16.