Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Ob-419/06 , Stran 443
ki bo dne 15. 2. 2006 ob 12. uri v razpravni dvorani številka 2 na naslovu Miklošičeva 7 v Ljubljani, za izklicno ceno 80,500.000 SIT. I. Prodaja se dovoljuje pod sledečimi prodajnimi pogoji: 1. Navedeno nepremično premoženje se prodaja kot celota. 2. Udeleženec javne dražbe mora do dneva dražbe položiti varščino v višini 10% izklicne cene na poslovni račun stečajnega dolžnika št.: 05100-8011696349, pri A banki Vipa d.d., s pripisom varščina v zvezi z javno dražbo. Plačana varščina bo uspešnemu dražitelju vračunana v kupnino, drugim pa vrnjena v 15 dneh po dnevu javne dražbe. Varščina se ne obrestuje. 3. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe po svojem zakonitem zastopniku, ki se mora izkazati s predložitvijo izpiska iz sodnega registra ter fizične osebe, ki se morajo izkazati z osebnim dokumentom. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pooblastilo za licitiranje. 4. Pred začetkom javne dražbe morajo zainteresirani dražitelji stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero se dokazuje ali potrjuje, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ali pri notarju overjeno izjavo, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavijo, da ne obstojijo okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. 5. Uspešni dražitelj mora skleniti pisno pogodbo o nakupu nepremičnine v roku 15 dni od dneva javne dražbe. Kupec si mora sam pridobiti vsa potrebna soglasja oziroma odobritve in potrdila za sklenitev pogodbe o nakupu nepremičnin v skladu z veljavnimi predpisi. 6. Uspešni dražitelj mora plačati kupnino v roku, ki ne sme biti daljši od treh mesecev od dneva sklenitve pisne pogodbe, ne glede na to, ali se kupnina plača naenkrat ali v obrokih. 7. Če je rok plačila kupnine daljši od enega meseca od dneva sklenitve pisne pogodbe, je potrebno zavarovanje plačila z nedokumentirano in nepreklicno garancijo na prvi poziv prvovrstne banke s sedežem v Sloveniji, ki jo mora ponudnik izročiti stečajni upraviteljici ob podpisu pogodbe. 8. Če uspešni dražitelj ne sklene pisne pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku ali če pri plačilnem roku, ki je daljši od enega meseca, ne izroči bančne garancije na prvi poziv se šteje, da je od nakupa odstopil in je prodaja razdrta. V tem primeru plačano varščino obdrži prodajalec. 9. Nepremičnino se prodaja po načelu videno – kupljeno. 10. Kupljeno nepremičnino se kupcu izroči v last in posest v roku treh mesecev po plačilu celotne kupnine. 11. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice nosi in plača kupec. 12. Občina Trbovlje ima zakonito predkupno pravico po Odloku o določitvi območja predkupne pravice Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/03). II. Pravila javne dražbe: 1. Dražbo vodi stečajna upraviteljica. 2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu. 3. Zastopnik dražitelja mora predložiti pisno pooblastilo. 4. Za predmet prodaje lahko dražitelj dvigne ceno za najmanjši znesek 1,000.000 SIT. 5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. 6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 7. Dražba je končana pet minut po najvišji ponudbi. 8. Ugovore zoper dražbeni postopek je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. 9. Ugovore reši stečajna upraviteljica takoj. Dodatne informacije in dogovore o možnosti ogleda nepremičnine dobite pri stečajni upraviteljici Marji Oblak na tel. 031/854-563.