Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Ob-245/06 , Stran 443
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/34-81-100, faks 07/34-81-131. II. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 525/1 dvorišče v izmeri 619 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 149 m2, vpisana pri vl. št. 20 k.o. Stehanja vas, last Občine Trebnje. Lokacija: Gombišče 7 pri Velikem Gabru. Stanovanjska kmečka hiša, zgrajena leta 1907, je nevseljena, nevzdrževana in poškodovana. Osnovna namenska raba nepremičnine je območje za poselitev. Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po načelu »videno – kupljeno«. Izklicna cena je 4,460.000 SIT. III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 100.000 SIT. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v tridesetih dneh po zaključku javne dražbe. Davek na promet nepremičnin in stroške notarske overitve plača kupec. V. Način in rok plačila kupnine Kupnino kupec poravna na transakcijski račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133 v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik kupljene nepremičnine. VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 20. 2. 2006 v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, z začetkom ob 10. uri. VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – če se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju; – v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev; fizične osebe pa predložijo fotokopijo osebnega dokumenta. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in fotokopije osebnega dokumenta) je treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, overjeno pri notarju. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. VIII. Varščina: ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133 s sklicem, za namen javna dražba – Gombišče. IX. Rok za prijavo: ponudniki morajo osebno ali po pošti predložiti organizatorju pravilno prijavo najkasneje do 20. 2. 2006 do 9. ure na naslovu organizatorja, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, v vložišču (soba št. 2) v pritličju stavbe. Javne dražbe se lahko udeleži le tisti, ki se pravočasno in pravilno prijavi. X. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino. XI. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Trebnje, tel. 07/34-81-144.