Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št.46502-0002-26/2001 Ob-848/06 , Stran 442
1. Predmet prodaje Predmet prodaje je komunalno neopremljeno zemljišče namenjeno manjšim proizvodnim, storitvenim in poslovnim stavbam, ki obsega sledeče parcele: – parc. št. 239 – njiva v izmeri 4.257 m2, – neplodno v izmeri 775 m2, k.o. Dolsko. Skupna površina zemljišča namenjenega za prodajo je 5032 m2. Parcela, ki je predmet prodaje je po Odloku o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občin Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Moste Polje za obdobje 1986–1990 za območje Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 61/98 in 71/04) in Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto M11 Dolsko (Uradni list RS, št. 70/98 – uradno prečiščeno besedilo) namenjena gradnji manjših proizvodnih, storitvenih in poslovnih stavb. Investitor je pri izdelavi projektne dokumentacije dolžan upoštevati določila občinskih predpisov, ki urejajo področje prostora. 2. Cenitev zemljišča: najnižja cena komunalno neopremljenega zemljišča, ki je predmet prodaje, v skupni izmeri 5032 m2 znaša 40,000.000 SIT, brez vračunanega 20% DDV. 3. Roki za zbiranje ponudb Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici v 8 dneh od objave na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom ˝Ne odpiraj! Za javni razpis za nakup zemljišča v Dolu pri Ljubljani˝. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudba mora vsebovati: 1. podatke o ponudniku, 2. naslov in sedež ponudnika, 3. podatke o odgovorni osebi, 4. matično številko, 5. davčno številko, 6. pooblaščenega podpisnika pogodbe, 7. izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe, 8. višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od cene v tem razpisu (v nasprotnem primeru bo komisija ponudbo izničila), 9. podpisano izjavo, iz katere je razvidno, da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji, 10. opis nameravane gradnje. Ponudbi je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 15,000.000 SIT. 4. Javno odpiranje ponudb Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine Dol pri Ljubljani, tretji delovni dan po preteku roka za oddajo ponudbe, s pričetkom ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov ali zastopniki se morajo pri odpiranju ponudb izkazati s pisnim pooblastilom. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija imenovana s strani župana. Kot najugodnejša ponudba bo merilo: – cena. V primeru, da so ti pogoji izenačeni pa bo izbran tisti, ki bo ponudil še druge dodatne ugodnosti. 5. Način prodaje: nepremičnina je naprodaj po načelu videno – kupljeno. 6. Drugi pogoji: a) Na javnem razpisu lahko sodelujejo državljani RS in EU ter pravne osebe s sedežem v RS in EU. b) Vsak ponudnik mora plačati varščino, ki znaša 15,000.000 SIT in jo nakazati na račun št.: 01222-0100000473, do dneva izteka roka za zbiranje ponudb. Neuspelemu ponudniku bo le-ta vrnjena v 8 dneh po izbiri komisije brez obresti. c) Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča umakne. V primeru umika se varščina ne vrne. d) V primeru, da komisija oceni, da so kriteriji izpolnjeni tako, da izmed ponudb ne more izbrati najugodnejšega, lahko pozove ponudnike, da ponudbo dopolnijo. e) O izbiri najugodnejšega ponudnika, komisija v 15 dneh od dneva o izbiri obvesti vse ponudnike. f) Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno ponudbo v 15 dneh od dneva izbire. V primeru, da v tem roku ponudnik pogodbo ne sklene, se šteje, da je od dneva ponudbe odstopil in se plačane varščine ne vrne. g) Občina Dol pri Ljubljani si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb ne izbere nobenega izmed ponudnikov in vsem brezobrestno vrne varščino v 8 dneh od izbire. h) Vse stroške v zvezi s to pogodbo plača kupec. i) Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z DDV plačati skladno s pogoji ponudbe na TRR: 01222-0100000473 odprt pri Banki Slovenije, v osmih dneh po podpisu pogodbe. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razveljavitev pogodbe, brez vračila varščine. j) Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine. k) Kontaktna oseba je Franci Vončina, na tel. 01/530-32-40.