Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 414-21/06 Ob-847/06 , Stran 441
1. Ime in sedež naročnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode. 2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Medvode je sofinanciranje programov: A) šport otrok in mladine (»Zlati sonček«, »Krpan«, tečaji plavanja in šolska športna tekmovanja); B) šport v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, šport za dosežek – športne šole, športno rekreacijska dejavnost odraslih, šport za odrasle – šport za dosežek); C) kakovostni šport; D) vrhunski šport; E) šport študentov in občanov starih nad 65 let; F) izobraževanje strokovnega kadra; G) športne prireditve; H) tekoče vzdrževanje objektov in opreme; I) investicije in investicijsko vzdrževanje. 3. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za programe od A do vključno H točke 2. je 39,800.000 tolarjev, za točko 2.I. pa 7,200.000 tolarjev. Občina Medvode si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. 4. Na razpis za sofinanciranje programov športa lahko kandidirajo: a) športna društva, ki imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini; b) zveze športnih društev; c) zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa; d) zavodi s področja vzgoje in izobraževanja; in ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež in delujejo na območju Občine Medvode; – predložijo dokazilo o plačani članarini svojih članov za tekoče leto (velja le za društva); – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti; – imajo organizirano športno dejavnost najmanj 40 tednov v letu. 5. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci programov v letu 2006, so določeni v Pravilniku za vrednotenje športnih programov v občini Medvode (Uradni list RS, št. 6/02). 6. Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti v letu 2006. 7. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave tega razpisa in začne teči naslednji dan po tej objavi. 8. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji dvignejo v razpisnem roku na Občini Medvode, Oddelek za družbene dejavnosti, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, v okviru uradnih ur ali pri Športni zvezi Medvode, Cesta ob Sori 15, Medvode. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Medvode, www.medvode.si. 9. Način pošiljanja in vsebina vlog Vloga mora biti poslana na ustreznem prijavnem obrazcu po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ali oddana v tajništvu občine. Vloga mora biti poslana v ovojnici z oznako: »Javni razpis – šport 2006 – ne odpiraj!«. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti oziroma je bila do 12. ure tega dne oddana v tajništvu občine. Razpisnik bo v primeru nepopolne vloge pozval vlagatelja, da jo dopolni. V primeru, da vlagatelj ne dopolni vloge v roku, bo vloga zavržena kot nepopolna. 10. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2006. 11. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo pri sekretarju Športne zveze Medvode, Antonu Bohincu, tel. 031/599-388.