Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 141-24/06 Ob-845/06 , Stran 440
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 2. Predmet sofinanciranja so naslednji projekti in programi: – projekti in programi za preprečevanje zlorabe drog in drugih nevarnih substanc, – projekti in programi, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi, – raziskovalna dejavnost mladih, – projekti in programi, ki spodbujajo kulturno izražanje mladih, kreativno ustvarjanje ter učinkovito izrabo prostega časa, – projekti mladinskega prostovoljnega dela, – informiranje in svetovanje mladim, – preventiva proti alkoholu, kajenju in spolno prenosljivim boleznim, – redno kakovostno preživljanje prostega časa. 3. Na razpisu lahko sodelujejo javni zavodi, društva, zveze društev, skladi, samostojni izvajalci in druge organizacije, ki izvajajo projekte in programe za mladino do 27 let v Občini Medvode, so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo na razpis in imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Občine Medvode. 4. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci programov in projektov v letu 2006, so določeni v Pravilniku za vrednotenje ter sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 67/04). 5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za dejavnosti iz 2. točke javnega razpisa je 6,000.000 SIT. Občina Medvode si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. 6. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2006. 7. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave tega razpisa. Rok za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po tej objavi. 8. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni razpis za mladinske projekte in programe 2006 – ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 9. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 12. ure tega dne predložena v tajništvu Občine Medvode. Razpisnik bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne vloge. 10. Prijavitelje, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis, bo razpisnik pozval, da prijavo v določenem roku dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene. 11. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci projektov in programov bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2006. 12. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dvignejo na Občini Medvode, Oddelek za družbene dejavnosti, prav tako pa je razpisna dokumentacija na voljo na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si. 13. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode pri Tatjani Komac in Sonji Rifel, oziroma na tel. 361-95-25, 361-95-43 in 361-95-10.