Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 414-22/06 Ob-844/06 , Stran 440
1. Ime in sedež naročnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode. 2. Predmet razpisa: Občina Medvode razpisuje za leto 2006 sredstva za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih projektov s področja kulturne dediščine in redne dejavnosti društev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine. 3. Namen razpisa je sofinancirati: 3.1. redno društveno dejavnost; 3.2. akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih spomenikov ali predmetov, ki so razglašeni za kulturno dediščino ali so v postopku razglasitve na območju Občine Medvode; 3.3. restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturnih spomenikih; 3.4. redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihove okolice ter vzdrževanje predmetov kulturne dediščine; 3.5. raziskovalni in publicistični projekti s področja kulturne dediščine. 4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu: Pod točko 3.1.: – društva morajo imeti v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi dejavnost s področja kulturne dediščine; – da imajo sedež v Občini Medvode; – da delujejo najmanj eno leto; – da imajo urejeno evidenco o članstvu; – da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode. Pod točko 3.2., 3.3. in 3.4.: – objekt je razglašen za kulturni spomenik oziroma je v postopku razglasitve na območju Občine Medvode; – predlagatelj je lahko lastnik ali upravljalec kulturnega spomenika z ustreznim uradnim dokazilom; – predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 20% upravičenih stroškov; – predlagatelj mora pridobiti mnenje odgovornega konservatorja. Pod točko 3.5.: – kandidirajo lahko vse fizične in pravne osebe s sedežem v Občini Medvode, ki imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za izpeljavo prijavljenih projektov. 5. Prednost pri financiranju bodo imeli objekti: – z večjo stopnjo zaščitenosti; – glede na pomen spomenika v Občini Medvode; – glede na stopnjo ogroženosti objekta; – projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo za kulturo. 6. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo imenuje vodja občinske uprave. Strokovna komisija bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog ter vlog, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. 7. Merila in kriteriji za sofinanciranje: Točka 3.1.: – društva do 5 članov; – društva do 10 članov; – društva do 30 članov; – društva nad 30 članov. Točke 3.2., 3.3. in 3.4.: – stopnja zaščitenosti spomenika; – pomen spomenika za občino; – stopnja poškodovanosti objekta; – projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo; – višina sredstev iz drugih virov. Točka 3.5.: – reference nosilca projekta; – cilji projekta; – pomen za krajevno zgodovino in domoznanstvo; – višina sredstev iz drugih virov. Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila vloge in predlagala višino sofinanciranja. 8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za področja tega razpisa, znaša za leto 2006 7,000.000 tolarjev. Občina Medvode lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. 9. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2006. 10. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave tega razpisa. Rok za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po tej objavi. 11. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji dvignejo na Občini Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si. 12. Način pošiljanja in vsebina vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu za posamezno razpisno področje in mora imeti priložene obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora vsakega poslati v ločeni ovojnici in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo. Vloga mora biti poslana po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode ali oddana v tajništvu občine. Vsak prijavljen program mora biti poslan v ovojnici z oznako »Javni razpis za kulturno dediščino 2006 – ne odpiraj!«. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti oziroma je bila do 12. ure tega dne predložena v tajništvu Občine Medvode. Razpisnik bo v primeru nepopolne vloge pozval predlagatelja, da jo dopolni. V primeru, da predlagatelj vloge ne bo dopolnil v roku, bo vloga zavržena kot nepopolna. 13. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2006. 14. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode pri Tatjani Komac ali Sonji Rifel, ter na tel. 361-95-25, 361-95-43 in 361-95-10.