Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

Št. 414-23/06 Ob-843/06 , Stran 439
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 2. Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine: poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost; kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine; kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije, vendar le v delu, ki presega vzgojno izobraževalne programe; izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske kulturne dejavnosti; nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter vzdrževanje prostorov; kulturna izmenjava. 3. Področja sofinanciranja so: a) poslovanje kulturnih društev; b) redna dejavnost kulturnih društev; c) vzdrževanje prostorov kulturnih društev; d) nakup in vzdrževanje opreme kulturnih društev; e) projekti in prireditve; f) kulturna izmenjava; g) izobraževanje. 4. Na razpisu lahko za področja sofinanciranja od točke 3.a do točke 3.d (poslovanje kulturnih društev, redna dejavnost kulturnih društev, vzdrževanje prostorov kulturnih društev, nakup in vzdrževanje opreme kulturnih društev) sodelujejo društva, ki imajo v imenu društva: kulturno, za področja sofinanciranja od točke 3.e do točke 3.g (projekti in prireditve, kulturna izmenjava, izobraževanje) pa lahko sodelujejo kulturna društva; ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost; zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva; zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja; samostojni kulturni izvajalci. 5. Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Medvode; – da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto; – da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za izpeljavo načrtovanih kulturnih dejavnosti; – da delujejo najmanj eno leto; – da imajo urejeno evidenco o članstvu; – da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi; – da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode; – posamezni kulturni izvajalci morajo imeti stalno bivališče v Občini Medvode. 6. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci programov in projektov v letu 2006, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 27/05). 7. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja iz 3.a., b., d., e., f. in g. točke javnega razpisa je 27,000.000 tolarjev, za točko 3.c. pa 6,000.000 tolarjev. Občina Medvode si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. 8. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2006. 9. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave tega razpisa. Rok za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po tej objavi. 10. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni razpis – kultura 2006 – ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 11. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 12. ure tega dne predložena v tajništvu Občine Medvode. Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge. 12. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis bodo pozvani, da jo v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo zavržene. 13. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2006. 14. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dvignejo v Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode, prav tako pa je razpisna dokumentacija na voljo na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si 15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na tel. 031/241-773 (Franc Cegnar) in 361-95-25 (Tatjana Komac).